News Update

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2564

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับนักศึกษา ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้ รวมถึงแนะนำข้อมูลที่สำคัญให้กับนักศึกษา เช่น แนะนำการจัดการเรียนการสอน โดย อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำกิจกรรมนักศึกษา โดย ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดย อาจารย์สุนิทรา ชัยภัย ความสำคัญของบัตรนักศึกษา สวัสดิการและสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ แนะนำทุนการศึกษา โดย อาจารย์ปิยวรรณ อยู่ดี กิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง สร้างแรงบันดาลใจดีดี โดย นายณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ (ศิษย์เก่า) และการบรรยายหัวข้อ “การปรับตัวและปรับใจระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยุคโควิด 19 เพื่อสามารถใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างสนุกและมีความสุข” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ […]

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

            โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์คุณภาพ SDU QA โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นประธานกรรมการ และมี ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการ การตรวจประเมินในครั้งนี้มี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวต้อนรับ และมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และผู้แทนนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินฯ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกายของนักศึกษา

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (นักศึกษากลุ่มที่ 2 และ 3) โดยมีหัวข้อในการจัดกิจกรรมดังนี้ “การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา” โดย ผศ.ชุติมา จักรจรัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นอกจากนี้มีการแนะนำ “กองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” และแนะนำ “การแต่งกายของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน” โดย ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โรงเรียนการเรือน โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ อยู่ดี อาจารย์จากสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย นางสาวประภาภรณ์ ทองโรย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นพิธีกร ซึ่งจัดกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่าน Microsoft Teams

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ด้านภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจากคุณสัญทัต ส่องแสงจันทร์ (ครูตั้น) ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา โดยมีอาจารย์สุนิทรา ชัยภัย อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน และนางสาวประภาภรณ์ ทองโรย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นพิธีกร ซึ่งจัดกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่าน Microsoft Teams

ประชุมชี้แจง “การใช้ OneDrive เพื่อการจัดส่งหลักฐาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมชี้แจง “การใช้ OneDrive เพื่อการจัดส่งหลักฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน” ผ่านระบบ Online ด้วย Microsoft Teams ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 รวมทั้งมีวาระสำคัญที่แจ้งให้บุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือนทราบ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ การดูแลนักศึกษาในสังกัด การรับสมัครนักศึกษา รหัส 64 และ 65 และเรื่องของความเป็นสวนดุสิตด้านบุคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รวมทั้งการสื่อสาร

1 17 18 19 20 21 32