News Update

โรงเรียนการเรือน จัดทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ กิจกรรม KM ” Clubhouse อาหารการกิน By SDU

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำสื่อวีดิทัศน์ “น้ำพริกเรือ” ซึ่งเป็นประเด็นหัวข้อเรื่องในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอาหาร ผ่านรายการ Clubhouse อาหารการกิน By SDU ซึ่งเป็นหัวข้อการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชนก บุยไชย เป็น Speaker พูดคุยและถ่ายทอดเรื่องราวของนำ้พริกลงเรือ ตั้งแต่ความเป็นมา การเลือกและใช้วัตถุดิบ การปรุง การรับประทานอาหาร เพื่อจัดทำสื่อวีดิทัศน์สรุปกระบวนการ KM และความรู้ด้านอาหารตลอดจนเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ขอขอบคุณทีมอาจารย์ นักศึกษา โรงเรียนการเรือน และทีมประชาสัมพันธ์ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการปรุงถ่ายทอดเรื่องราวและถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคาร 10 ห้องปฏิบัติการอาหาร 10305

คณบดีโรงเรียนการเรือน ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ จากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ จาก ว่าที่ ร.ต.เจด็จชัย ไตรพิษ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความขอบคุณเนื่องในโอกาสที่ได้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาการออกแบบห้องปฏิบัติการอาหาร โดยมีบุคลากรศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา ณ ห้องประชุมอ่อนน้อมพันธ์ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) Plus

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “หลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) Plus” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ให้ การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาหาร ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนการเรือน และหน่วยงานด้านอาหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมจำนวน 24 คน ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2566 ถึง 18 มีนาคม 2566 โดยศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-10.00 น. ณ ห้องลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตรอบรม “พื้นฐานอาหารไทยและเทศ”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต โดยอบรมในหัวข้อเรื่อง “พื้นฐานอาหารไทยและเทศ” ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัจยา เมฆราวี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง รูปแบบการตัด หั่น แต่ง วัตถุดิบ เทคนิคการเตรียมและโขลกเครื่องแกง เมนูแกงเขียวหวาน และเมนูแกงส้ม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบอาหาร เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00-18.10 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

โรงเรียนการเรือน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์​ นำโดย อาจารย์สุทธิพันธ์ุ แดงใจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานของโรงเรียนการเรือนและการจัดหารายได้​ของศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เม่ิ่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องบุญชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนการเรือน เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานระยะสั้น และระยะยาวของโรงเรียนการเรือน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนการเรือน เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานระยะสั้น และระยะยาวของโรงเรียนการเรือน ร่วมกัน เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัย โดยมีรองคณบดี ประธานหลักสูตร และผู้ประสานงานหลักสูตรเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30-17.30 น. จัดประชุมออนไลน์ผ่าน MST

หลักสูตรอบรม “ขนมไทยหลากสีสัน”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต โดยอบรมในหัวข้อเรื่อง “ขนมไทยหลากสีสัน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดุษฎี ทรัพย์บัว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาหารในเมนู ขนมบัวลอย วุ้นกรอบ และขนมชั้นจากสีธรรมชาติ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัสดุ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียม และเคล็ดลับในการประกอบอาหาร เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบในเรื่องสำคัญ คือ เรื่องสรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓๘)/๒๕๖๖ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๓๔)/๒๕๖๖ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๒๘)/๒๕๖๖ รายงานข้อมูลบุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ รายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระเสนอเพื่อพิจารณาการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ พิจารณาการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรับทราบแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบในเรื่องสำคัญ คือ เรื่องสรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓(๓๘)/๒๕๖๖ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๓๔)/๒๕๖๖ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๒๘)/๒๕๖๖ รายงานข้อมูลบุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ รายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระเสนอเพื่อพิจารณาการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ พิจารณาการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรับทราบแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานประชุมเพื่อจัดสอบสัมภาษณ์ มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร และคณาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทั้งที่จัดการเรียนที่กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษา ตรัง และศูนย์การศึกษา ลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 2 3 4 44