News Update

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การออกแบบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 60 ปี

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน จัดประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การออกแบบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 60 ปี ร่วมกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom  

คณบดีโรงเรียนการเรือน ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ภายใต้ “หลักสูตรส่งเสริมคุณภาพกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหารระดับสูง” การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านระบบการศึกษา การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและบริหารจัดการที่ดี ทัศนศึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ทัศนศึกษาด้านเทคโนโลยีและทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2565 ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและจัดการเรียนสอน พร้อมทั้งมอบชุดมีด ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา ธุรกิจงานครัว พร้อมทั้งมอบชุดมีดให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 2 ศูนย์การศึกษา ตรัง เมื่อระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

หลักสูตร “การจัดการธุรกิจงานครัวและธุรกิจอาหาร”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการธุรกิจงานครัวและธุรกิจอาหาร” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธาน ที่ปรึกษาคณบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณธามม์ ประวัติตรี Managing Director, Wow Thai Food Holding ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจอาหารให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 1 โดยจัดกิจกรรมขึ้น ณ Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น.

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบสัมภาษณ์ โดยมี ประธานที่ปรึกษาคณบดี ประธานหลักสูตร และคณาจารย์จากทุกหลักสูตร ทั้งที่จัดการเรียนที่กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาตรัง และศูนย์การศึกษาลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และขอขอบคุณคณบดีโรงเรียนการเรือน ที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ Hall 3 กับ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ผู้บริหารกับงานวิชาการ” ภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ผู้บริหารกับงานวิชาการ” ให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จัดขึ้นโดย ศูนย์พัฒนา ทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ปฏิบัติหน้าที่ ครูใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีนัส สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์สุนิทรา ชัยภัย ปฏิบัติหน้าที่ วิทยากรประจำกลุ่ม และรับผิดชอบการประเมิน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 2/2565

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(33)/2565 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(23)/2565 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 รายงานข้อมูลบุคลากรโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 เสนอต่ออธิการบดีฯ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แนวทางการจัดภาระงานสอนและรายวิชาการที่สอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 พิจารณาการต่อสัญญาจ้างบุคลากรสายวิชาการ รายงานการดำเนินงานด้านวิชาการ และด้านกิจการนักศึกษา ซึ่งจัดประชุม ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น.  

หลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง หยิบของเหลือในตู้เย็น มาเปลี่ยนเป็นเมนูแกงไทยแกงเทศกัน

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง หยิบของเหลือในตู้เย็น มาเปลี่ยนเป็นเมนูแกงไทยแกงเทศกัน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ราตรี เมฆวิลัย อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษาลำปาง เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง แกงเผ็ดเป็ดย่าง และแกงฮังเล ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบอาหาร ภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดการเรียนการสอนในรายวิชาปรุงความสุข

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดการเรียนการสอนในรายวิชาปรุงความสุข ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 30 คน ภายใต้ความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งมี ผศ.จารุณี วิเทศ อาจารย์ธัญลักษณ์ อุ่นสุข และอาจารย์ปวิตรา ภาสุรกุล เป็นวิทยากรในการสาธิตการประกอบอาหารในเมนู ปลากะพงย่างซอสเสาวรส ปลาทูเปรี้ยวหวาน ปลากะพงทอดราดซอสส้ม เต้าหู้ทรงเครื่อง และต้มโคล้งปลาช่อน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวปิดงาน และขอบคุณวิทยากร อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00- 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 10205-10206 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    

1 2 3 4 32