News Update

โรงเรียนการเรือน มสด.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับโรงเรียนการเรือน รอบ 9 เดือน ครั้งที่ 2

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม โดยประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับโรงเรียนการเรือน รอบ 9 เดือน ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร โดยมี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุม มีวาระสำคัญ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการบูรณาการแนวทางการสอนร่วมกันของหลักสูตรในสังกัดโรงเรียนการเรือน รวมทั้งการบริหารงานด้านบุคลากรและงบประมาณ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจิรา รัศมีไพบูลย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยจัดการสอนให้เชื่อมโยงกับความโดดเด่นด้านคหกรรมศาสตร์ ทั้งด้านอาหาร ศิลปประดิษฐ์ และงานผ้า เน้นการฝึกทักษะด้านปฏิบัติการ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 มีวาระที่สำคัญเรื่อง กรอบการกำหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU-QA แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และแผนการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU-QA ระดับโรงเรียนการเรือน ทั้งนี้จัดประชุม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน

การประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 6/2563

การประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 6/2563  ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุม  เรื่อง ข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนการเรือน แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 3/2562  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Excellence Center) ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาและแนวทางจัดทำสื่อการเรียนการสอนรายวิชาด้านอาหารตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุม  สำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร วันที่ 22 มิถุนายน 2563  เวลา 14.00-16.00 น.

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุม โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน พร้อมทั้งผู้บริหารโรงเรียนการเรือนและคณะกรรมการ ด้านวิชาการ เป็นผู้เข้าร่วมการประชุม มีหัวข้อวาระการประชุมเรื่อง“นโยบายการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563” ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร วันที่ 22 มิถุนายน 2563

การประชุมมอบนโยบายการบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษาและด้านกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนของโรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดการประชุมเรื่องการมอบนโยบายการบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษาและด้านกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนของโรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดี อาจารย์ ธิติมา แก้วมณี รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งมีวาระการประชุมเรื่องแนวทางการบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และด้านกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนของโรงเรียนการเรือน และวิทยาเขต แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือนสายวิชาการ และสายสนับสนุน การทดสอบภาษาอังกฤษของอาจารย์และนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน กิจกรรมสำหรับนักศึกษาในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดการประชุมคณะกรรมการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมกับอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีวาระการประชุม เรื่อง นโยบายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน วัตถุประสงค์และแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และการจัดทำแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มสด. ต้อนรับคณะผู้บริหารเมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านอาหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก เมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการบาร์และเครื่องดื่ม ศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี และห้องปฎิบัติด้านอาหารโรงเรียนการเรือน ศูนย์อาหารดุสิตนฤมล และห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร และจุลชีวอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 มีนาคม 2563

1 18 19 20 21 22 24