News Update

โรงเรียนการเรือนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมวันช่อใหม่ 2562 “SDU Freshman Day 2019” สานสัมพันธ์น้องพี่ จุดประกายเครือข่ายศิษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมวันช่อใหม่ 2562 “SDU Freshman Day 2019” สานสัมพันธ์น้องพี่ จุดประกายเครือข่ายศิษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะ โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการประกวด หนุ่มขจร (เดือน) สาวเฟื่องฟ้า (ดาว) , MC Search, Miss Lady Lady, การแสดง และการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับนักศึกษา พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆจากผู้สนับสนุน และ Mini Concert จาก True เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผลการประกวดต่างๆ ที่ทางโรงเรียนการเรือนได้รับรางวัลจากกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ – รางวัลชนะเลิศ กีฬาแบดมินตัน – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ […]

มสด. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม (UNIVERSITY OF SOCIALS SCIENCES AND HUMANITIES VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY : USSH) และ มหาวิทยาลัยเครือข่าย (BARIA VUNGTAU UNIVERSITY : BVU) ในการประชุมหารือโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสร้างหลักสูตรระยะสั้นด้านธุรกิจการท่องเที่ยว และด้านอาหาร ซึ่งมหาวิทยาลัย USSH และ มหาวิทยาลัย BVU ได้มาเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ อีกทั้งได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์นาเฮียไช้ และห้องปฏิบัติการอาหาร GMP ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรีอีกด้วย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประชุมจัดทำความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีและโท หลักสูตร 4+1 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และทีมผู้บริหาร ร่วมประชุมกับทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ พิมพ์พา ผู้ช่วยคณบดี และประธานหลักสูตรภาวะผู้ประกอบการแบะนวัตกรรม และ ดร.สุเทพ นิ่มสาย ประธานหลักสูตรสาขาการจัดการและกลยุทธ์ และรักษาการประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหาร ในการดำเนินการจัดทำความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีและโท หลักสูตร 4+1 ปี และความร่วมมืออื่นๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ ระหว่างโรงเรียนการเรือน กับ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30-12.00 น ณ ห้องประชุมโฮมคาเฟ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การกำหนดและการประกอบอาหาร เข้าดูงานด้านโภชนาการ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการกำหนดและการประกอบอาหาร เข้าศึกษาดูงานด้านโภชนาการ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนรวมถึงช่วยให้นักศึกษาได้เห็นกระบวนการทำงานในสถานประกอบการจริงโดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณมนทิชา พันธุ์ไพร นักวิชาการโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการระบบการบริการอาหารเพื่อโภชนาการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมบริการอาหารและสาธิตงานฝีมืองาน ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) สำนักกิจการพิเศษ โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนการอาหารนานาชาติ ร่วมบริการอาหารว่าง สาธิตการทำอาหารว่างและงานฝีมือ ในงานประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

นศ.หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยเชฟในงานผู้นำอาเซียน ASEAN summit

นศ.หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 60 คน เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยเชฟ ปฏิบัติหน้าที่ในงานประชุมผู้นำอาเซียน ASEAN summit ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนการเรือนร่วมเปิดบ้านในงาน “SUAN DUSIT Open House”

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 โรงเรียนการเรือน ร่วมเปิดบ้านในงาน “SUAN DUSIT Open House” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ ความเข้าใจในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปี 2563 -2566 และเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ ครูแนะแนว นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารักตะกนิษฐ โดยมี ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมจัดกิจกรรม สำหรับโรงเรียนการเรือน จัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้ และจัดให้นักเรียนร่วมเล่นเกมส์เกี่ยวกับแต่ละสาขา มีน้อง ๆ นักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมและสอบถามข้อมูลกันเป็นจำนวนมาก

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งโรงเรียนการเรือนได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ จันทนะผะลิน ในการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ ณ ห้อง HALL 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 ตุลาคม 2562

ประชุมบุคลากรประจำโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนเป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และชี้แจงเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน ณ ห้อง HALL 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 9/2562

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 9/2562 มีวาระที่สำคัญเรื่องนโยบายและการดำเนินงานด้านบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและคณะ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 ระดับโรงเรียนการเรือน ผลการสำรวจความต้องการของหลักสูตรในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน รวมทั้งการวางแผนจัดงาน Suan Dusit Open House 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน วันที่ 17 กันยายน 2562

1 25 26 27 28