News Update

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน จำนวน 45 ทีม ที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน “เชฟสร้างสุข” เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ Online

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณ ศูนย์การศึกษาลำปาง และศูนย์การศึกษาตรัง จำนวน 45 ทีม ที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน “เชฟสร้างสุข” เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ Online เพื่อรับฟังหลักเกณฑ์การแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน และกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง Packaging Trends และ Global Customer Trends in Food Busines ที่ทีมงานผู้จัดได้จัดขึ้น ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่าง บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ 7-eleven การประชุมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM ในวันที่ 20 เมษายน 2565

การจัดการงานบริการอาหาร (Food service management) วันที่ 19 เมษายน 2565

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชา “การจัดการงานบริการอาหาร (Food service management)” บูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากรายวิชา Cost control และ Entrepreneur of food business มาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการการผลิตและบริการอาหารจากสถานการณ์จริง ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง Home Cafe’ ที่อนุเคราะห์พื้นที่จัดบริการ และโรงแรมสวนดุสิตเพลส สำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดบริการ ตลอดจนหน่วยงานด้านอาคารสถานที่ ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับบริการ (ตรวจ ATK) โดยมีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี และ อาจารย์บุษราคัม สีดาเหลือง เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานและให้คำปรึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ณ Home Café มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รูปแบบสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รูปแบบสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดี เข้าร่วมในการประชุม ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ แนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษากับบุคลากรตัวแทนของสถานประกอบการ การดูแลความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนการเรือนกับสถานประกอบการภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย แนวทางการดำเนินงานโครงการการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษา และการจัดกิจกรรม KM การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 12.00-13.00 น.

รายวิชาการจัดบริการอาหาร วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ณ Home Café

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชา “การจัดการงานบริการอาหาร (Food service management)” บูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากรายวิชา Cost control และ Entrepreneur of food business มาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการการผลิตและบริการอาหารจากสถานการณ์จริง ภายใต้ Theme Journey in the Bangkok ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง Home Cafe’ ที่อนุเคราะห์พื้นที่จัดบริการ และโรงแรมสวนดุสิตเพลส สำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดบริการ ตลอดจนหน่วยงานด้านอาคารสถานที่ ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับบริการ (ตรวจ ATK) โดยมีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี และ อาจารย์บุษราคัม สีดาเหลือง เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานและให้คำปรึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ณ Home Café มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

การจัดการงานบริการอาหาร (Food service management) ครั้งที่ 1

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชา “การจัดการงานบริการอาหาร (Food service management)” บูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากรายวิชา Cost control และ Entrepreneur of food business มาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการการผลิตและบริการอาหารจากสถานการณ์จริง ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง Home Cafe’ ที่อนุเคราะห์พื้นที่จัดบริการ และโรงแรมสวนดุสิตเพลส สำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดบริการ ตลอดจนหน่วยงานด้านอาคารสถานที่ ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับบริการ (ตรวจ ATK) โดยมีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี และ อาจารย์บุษราคัม สีดาเหลือง เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานและให้คำปรึกษา รวมทั้งได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ จากอาจารย์ ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ณ Home Café มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “รางวัลเพชรราชธานี” สาขาคหกรรมศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2565

ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “รางวัลเพชรราชธานี” สาขาคหกรรมศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้น 7 อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565  

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 3/2565

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 3/2565 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(25)/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(15)/2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการ รายงานการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รายงานการติดตามข้อมูลนักศึกษา รหัส 61 ตามเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย รายงานผลการติดตามนักศึกษา (รหัส 61) ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายงานผลการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 3/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งมี คณะกรรมการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์ฯ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษา ตรัง และศูนย์การศึกษา ลำปาง สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ รายงานผลการติดตาม/ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 และรายงานจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) และระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงาน Excellent Center ภายในมหาวิทยาลัย และการจัดทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Team เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 17.00-18.00 น.

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมติวเข้มภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นอย่างไร

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน กิจกรรมที่ 3 ติวเข้มภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นอย่างไร โดย ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ติวเข้มภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นอย่างไร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมตัวสำหรับการสอบวัดประเมินด้านภาษาอังกฤษ และมีความเข้าใจในแต่ละส่วนในการสอบ TOEIC ในส่วน Listening และ Reading กิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams ในวันที่ 2 มีนาคม 2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมอบรมให้แก่นักศึกษา ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านบุคลิกภาพความเป็นสวนดุสิต”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านบุคลิกภาพความเป็นสวนดุสิต” มีวิทยากร คือ ผศ.ชุติมา จักรจรัส สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีอาจารย์ณัจยา เมฆราวี และอาจารย์ ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม การอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจถึงบุคลิกภาพที่เป็นจุดด้อยและจุดเด่นของตนเองและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีความรู้และทักษะในการเข้าสังคมธรรมเนียมปฏิบัติสากลให้เหมาะสมกับความเป็นสวนดุสิตและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพได้ในอนาคตได้ กิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

1 2 3 4 5 6 24