News Update

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนการเรือน เพื่อเป็นปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ในวาระ แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติการอาหาร ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมภาพลักษณ์และความเป็นมืออาชีพให้กับนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง การคล้องบัตรประจำตัวบุคลากร เพื่อแสดงตน ในขณะที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาความปลอดภัย และประชาสัมพันธ์โครงการ The Next Gen of Food Tech สำหรับวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มอบอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม พิจารณา คัดเลือกผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน สังกัดโรงเรียนการเรือน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยมีบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการสังกัดโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานกับประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และประธานหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจสอบให้คำแนะนำและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน ที่รับผิดชอบดำเนินการผลิตอาหารสำหรับนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ติดตามการจัดทำห้องปฏิบัติการด้านอาหาร (กรณีงานเพิ่มเติม) และสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างโรงงานผลิตเนยแข็งและเนย ร่วมกับตัวแทนจากบริษัท ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และอาจารย์สมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และอาจารย์ภาสกร ภาคอัด ลงนามเป็นพยาน และได้รับเกียรติจาก คุณไพศาล คงสถิตสถาพร ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแนะแนวการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเชื่อมโยงต่อยอดการศึกษาจากมัธยมสู่ระดับอุดมศึกษา ภายหลังจากการลงนามฯ มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาหารและการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาในรายวิชาอาหารยุโรป รวมถึงได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ นักการอาหาร (การอาหาร) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดบริการอาหารมื้อกลางวันในรูปแบบ Chef’s Table ให้กับคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรจากทั้ง 2 สถาบันการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 […]

คณบดีโรงเรียนการเรือน เยี่ยมชมและให้กำลังใจอาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ที่ปฏิบััติหน้าที่จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมกับบุคลากรของครัวสวนดุสิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2566

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และบุคลากรโรงเรียนการเรือน เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรของครัวสวนดุสิต ที่ปฏิบัติหน้าที่จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 – 7 มีนาคม 2566 ในพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี  

บุคลากรโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรอบรมการประกอบอาหารเมนูส้มตำ ให้กับชมรมแม่บ้านศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ นักการอาหาร (การอาหาร) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี วิเทศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมการประกอบอาหารเมนูส้มตำ ให้กับชมรมแม่บ้านศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีคณะกรรมการ ภริยา ผู้ช่วยทูตทหาร ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สมาคม แม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และอาจารย์ชนิดา คงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ และผู้บริหารกับคณาจารย์จาก ทั้ง 2 สถาบันการศึกษา จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอาหารสวนดุสิต ที่มีการปรุงประกอบอาหารไทยและขนมไทย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรม “คุยกันฉันท์พี่น้อง” ในหัวข้อ “สร้างจิตสำนึกความเป็นนักศึกษาสวนดุสิต จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง”

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรม “คุยกันฉันท์พี่น้อง” ในหัวข้อ “สร้างจิตสำนึกความเป็นนักศึกษาสวนดุสิต จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพ ทักษะการแข่งขันและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีการบรรยายในหัวข้อ “สร้างจิตสำนึกความเป็นนักศึกษาสวนดุสิต จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดยพระครูปลัดสุวัฒนวิริยคุณ วัดราชผาติการาม ศิษย์เก่าโรงเรียนการเรือน เป็นพระวิทยากร ซึ่งมีคณาจารย์ และนักศึกษาโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ Co-Working Space ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

กิจกรรมโรงเรียนการเรือน “HOME ROOM TCAS66” แนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโรงเรียนการเรือน “HOME ROOM TCAS66” แนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกระบบ TCAS66 รอบ Portfolio ได้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน แนะนำและให้ข้อมูลด้านวิชาการการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ ดร.สมธีราภ์ พรมศิริ ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ แนะนำและให้ข้อมูลด้านทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน แนะนำและให้ข้อมูลด้านการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร แนะนำและให้ข้อมูลสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-10.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนการเรือน เรื่อง การดำเนินการจัดทำ Infographic เกี่ยวกับส่วนงานที่รับผิดชอบ

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนการเรือน เรื่องการดำเนินการจัดทำ Infographic เกี่ยวกับส่วนงานที่รับผิดชอบและแผนการพัฒนางานในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมหารือแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทาง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่เข้ารับ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในหน่วยงาน Excellent Center (โครงการอาหารกลางวัน (ครัวสวนดุสิต) โฮมเบเกอรี่ และโรงแรมสวนดุสิต เพลส) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์จันทร์กานต์ ทรงเดช อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ฝ่ายสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม (DSS) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.15-15.00 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

1 3 4 5 6 7 44