News Update

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารเกาหลี 2

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารเกาหลี สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นันทพร รุจิขจร และอาจารย์ธัญลักษณ์ อุ่นสุข อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรในการอบรม หลักสูตรอาหารเกาหลี 2 โดยปรุงประกอบอาหารในเมนู ข้าวผสมธัญพืช มีหยอกกุก (ซุปสาหร่าย) เชหยุกพกกึม (พุลโกกิหมู) ฉับเช (ผัดวุ้นเส้นเกาหลี) มยอลฉิพกกึม (ปลาเล็กปลาน้อยผัดแห้ง) และนามุล (ยำผักสามสี) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารเกาหลี 1

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารเกาหลี สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นันทพร รุจิขจร และอาจารย์ธัญลักษณ์ อุ่นสุข อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรในการอบรม หลักสูตรอาหารเกาหลี 1 โดยปรุงประกอบอาหารในเมนู กิมจิ ข้าวผัดกิมจิ ข้าวห่อสาหร่ายกิมจิ และแกงกิมจิหม้อไฟ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน มสด.กับ มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษา

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษา กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร นิสิต นักศึกษา และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์ วันที่ 15 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 2/2565

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ การลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา นโยบายการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (จากงบประมาณภาคการศึกษาที่ 1/2565) รายงานการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รายงานการติดตามข้อมูลนักศึกษา รหัส 61 ตามเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย รายงานการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการเรือน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย และรายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30-16.30 น.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษา กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษา กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  ร่วมลงนาม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเป็นพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการในการพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างหลักสูตร และการบูรณาการความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจและอาหาร การทำวิจัยและนวัตกรรมระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา การบริการวิชาการให้แก่สถานประกอบการและบุคคลทั่วไป ตลอดจนการรับนักเรียน-นักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกัน ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมภายใต้การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ และ เวทมนตร์การปรุงอาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม อาจารย์ปรมะ รวดม่วง และอาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมอบรม ซึ่งกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  

แสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าโครงการฝึกงานวิชาชีพ (ครัว) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประธานที่ปรึกษาคณบดี ประธานหลักสูตรและคณาจารย์ ร่วมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าโครงการฝึกงานวิชาชีพ (ครัว) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย International Education Excange (I.E.E. Thailand) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ณ Cafe By Home มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรโรงเรียนการเรือน “ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดข้อตกลงร่วมกัน”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรโรงเรียนการเรือน “ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดข้อตกลงร่วมกัน” มี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ สรุปข้อมูลจากที่ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” การดำเนินงานตามพันธกิจของโรงเรียนการเรือน ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งานและกำหนดข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams  

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีประธานที่ปรึกษาคณบดี ประธานหลักสูตรและคณาจารย์จากทุกหลักสูตร ทั้งที่จัดการเรียนที่กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาตรัง และลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ และขอขอบคุณคณบดีโรงเรียนการเรือน ที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง 503-504 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านการพัฒนาสื่อ Social Online

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านการพัฒนาสื่อ Social Online เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาสามารถสร้างสื่อออนไลน์จากแอพพลิเคชั่นสำหรับการนำเสนองานและส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโรงเรียนการเรือน ด้วย Application TikTok โดยมีหัวข้อการจัดอบรม ได้แก่ กว่าจะถึงติ๊กตอก 14.7 ล้านวิว ทำคลิป ยังไงให้ปัง ฉบับใครก็ทำได้ การตัดต่อคลิปเพื่อให้ได้ 3 ล้านวิว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัครพล ไวเชียงค้า อาจารย์อิทธิพล อเนกธนทรัพย์ และนางสาวนภสร มังคะลา อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2565

1 3 4 5 6 7 24