More

ร้าน Cafe’ Amazon สาขาตลาดน้ำตลิ่งชัน 2 รับสมัครผู้จัดการร้านและบาริสต้า —————————————– เพศ หญิง-ชาย อายุ 18-35 ปี วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป คุณสมบัติ : บุคลิกดี มีใจรักบริการ รายได้ 12,000 – 16,000 บาท หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ —————————————– สวัสดิการ – ประกันสังคม – วันหยุดประจำสัปดาห์ – เบี้ยขยัน – ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา – ชุดพนักงาน – อื่น ๆ   สนใจสมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_PuZLZc9VmT7do-l41tVeIGjWJPlWPocXdGLkiayXGGAWHw/viewform?usp=send_form

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อ “กายดี มีสุข เยาวชน Next Gen Next Normal “

โรงเรียนการเรือน มีกิจกรรมดีๆ มาบอกต่อ.. — เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 44 ปี สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มสธ. ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อ “กายดี มีสุข เยาวชน Next Gen Next Normal “ แนวทางการดูแลโภชนาการและสุขภาพจิตวัยรุ่น เพื่อให้กายแข็งแรงและใจเป็นสุข โดยในปีนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ วัยรุ่นยุคใหม่ สุขภาพดีสมวัย ด้วยโภชนาการ รศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ จากภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ แนวทางการรับมือเรื่องเครียดในชีวิตวัยรุ่น ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ นักจิตวิทยาการปรึกษาและเจ้าของเพจ นักจิตวิทยาการปรึกษาคนหนึ่ง : ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 9.00 – 12.30 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams หากบุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ร่วมทั้งผู้ที่สนใจ–สามารถเข้าร่วมรับชมการอภิปรายทาง […]

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจศึกษา

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธาน ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ผู้บริหาร และผู้แทนจากสถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 6 แห่ง ผู้บริหาร และผู้แทนสถานประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 11 แห่ง และคณะกรรมการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจศึกษา โดยมีวาระสำคัญในเรื่องการดำเนินงานและความสำคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจศึกษา และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งจัดประชุมขึ้นในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Team ณ ห้อง Online Learning Room 04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น

1 5 6 7 8 9 49