ตารางเรียน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย