ตารางเรียน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย