Month: October 2019

โรงเรียนการเรือนร่วมเปิดบ้านในงาน “SUAN DUSIT Open House”

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 โรงเรียนการเรือน ร่วมเปิดบ้านในงาน “SUAN DUSIT Open House” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ ความเข้าใจในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปี 2563 -2566 และเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ ครูแนะแนว นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารักตะกนิษฐ โดยมี ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมจัดกิจกรรม สำหรับโรงเรียนการเรือน จัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้ และจัดให้นักเรียนร่วมเล่นเกมส์เกี่ยวกับแต่ละสาขา มีน้อง ๆ นักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมและสอบถามข้อมูลกันเป็นจำนวนมาก

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งโรงเรียนการเรือนได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ จันทนะผะลิน ในการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ ณ ห้อง HALL 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 ตุลาคม 2562