Month: August 2020

ประชุมปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มสด.

รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และทีมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร. สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และ รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ ประธานกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 1119 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหาร รองคณบดี ประธานหลักสูตร ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง Hall 2 3 และ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิริธร วันที่ 13 สิงหาคม 2563 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาใหม่ที่จัดการเรียนการสอนทั้งกรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศไปพร้อม ๆ กัน ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน ม.สวนดุสิต ร่วมสาธิตการร้อยมาลัย ถวายสดุดี ในงานมหาพรหมราชินี สดุดีพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 88 พรรษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ นำนักศึกษาร่วมสาธิตการร้อยมาลัย ถวายสดุดี ในงาน “มหาพรหมราชินี สดุดีพระพันปีหลวง” โดยนำดอกไม้ประเภทต่าง ๆ อาทิ ดอกทานตะวัน ดอกแพงพวย ดอกไฮเดรนเยีย มาผสมผสานในการร้อยมาลัย ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสภาดอกไม้โลก ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2563 ณ ลาน Crystal Court ศูนย์การค้าสยามพารากอน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มสด. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

วันที่ 10 สิงหาคม 2563  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มสด. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โดยมีการจัดกิจกรรมสาธิตการทำกระทงทองและช่อม่วง พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย โดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย ณ ห้องสาธิตและบรรยาย ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระการประชุมที่สำคัญ ในเรื่องนโยบายการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2563 SDU New Future Small but Smart รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 และชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งมอบรางวัลด้านการวิจัยแก่บุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรที่ได้รับรางวัลดีเด่นในการทำงานวิจัยรับใช้สังคม จำนวน 7 รางวัล รางวัลดีเด่นในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ จำนวน 4 รางวัล และรางวัลชมเชยในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร TCI กลุ่มที่ 1 จำนวน 3 รางวัล ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Hall 2 […]

การประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 8/2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 8/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รายงานการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 สรุปข้อมูลรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งานของบุคคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ข้าราชการ) ทั้งนี้จัดประชุม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน  

1 2 3