Month: September 2020

โรงเรียนการเรือนร่วมกับ SDU Research Club กลุ่มสาขาอาหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดคลินิกวิจัย หัวข้อ “Design Thinking & Business Model Canvas(BMC) รู้ลึก รู้จริง พร้อมลงมือทำ”

โรงเรียนการเรือนร่วมกับ SDU Research Club กลุ่มสาขาอาหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดคลินิกวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม FI-Acceleration Platform Manager และที่ปรึกษาอาวุโส Food Innopolis สวทช. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “Design Thinking & Business Model Canvas(BMC) รู้ลึก รู้จริง พร้อมลงมือทำ” กิจกรรมดังกล่าวมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปต่อยอดในงานวิจัยของตนเองต่อไป ในวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบ ดร.อินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรของโรงเรียนการเรือน ที่จะเปิดรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

งานต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งานต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา โรงเรียนการเรือน ได้จัดแสดงผลงานและกิจกรรมให้ผู้เข้าประกวดได้ workshop ร่วมกับคณาจารย์ นักศึกษา และนักศึกษาพิการเรียนร่วม อาทิการแกะสลักสบู่ การร้อยดอกมะลิ การผสมเครื่องดื่มม็อกเทล การทำซูชิ โรลมากิ และไฮไลท์สำคัญ คือการเยี่ยมชมร้านขนม “โฮมเบเกอรี่” สถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพิการเรียนร่วม

คณบดีโรงเรียนการเรือน มสด. ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และประชุมติดตามการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงาน ตรวจสอบ ควบคุมการจัดการห้องปฏิบัติการอาหารให้เป็นปัจจุบันและเป็นมาตรฐาน วันที่ 20-22 กันยายน 2563

1 2 3