Month: April 2021

สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota (ผู้สมัครระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564) ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยมีประธานหลักสูตร และคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ โดยสาขาวิชาที่ดำเนินการสัมภาษณ์มีทั้งสิ้นจำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพมหานคร) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย การดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ Hall 2 ชั้น 2 และห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต […]

ประกาศ รับสมัครรอบ Admission 1 และ 2

ประกาศ ใครอยากเป็นเชฟ ยกมือขึ้น มาพบกันกับ 4 หลักสูตรในอาชีพเชฟที่มีความโดดเด่น เฉพาะทางในสายงาน เช่น เชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสุขภาพ เชฟที่วิจัยและพัฒนาสูตรในระดับอุตสาหกรรม เชฟในธุรกิจบริการอาหาร และนักพัฒนาคหกรรมศาสตร์ ห้ามพลาด รอบที่ 3 Admission ใกล้ถึงเวลาเปิดรับสมัครแล้วนะครับ ใครอยากเรียนเชฟ ใครชอบทำอาหาร ต้องไม่พลาด เปิดรับสมัครรอบ Admission 1 และ 2 วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 สมัครได้ที่เว็บไซค์ https://student.mytcas.com/ เกณฑ์การรับสมัคร https://entrance.dusit.ac.th/blog/view/129.html #TCAS64 #โรงเรียนการเรือน #Admission #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota (ผู้สมัครระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2564 ถึง 20 เมษายน 2564) ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยมี ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ โดยดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพมหานคร) การดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ประชุมสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วันที่ 19 เมษายน 2564

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมในรูปแบบ Online ผ่าน Microsoft Teams ในวันที่ 19 เมษายน 2564 ณ ห้อง Online Learning room 04 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

1 2