Month: April 2021

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 4/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 4/2564 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(14)/2564 การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาบุคลากร และรายงานความก้าวหน้าการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 โรงเรียนการเรือนได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ทั้งนี้โรงเรียนการเรือนได้พาคณะครู และนักเรียนเข้าชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านอาหาร พร้อมทั้งได้แนะนำการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

โรงเรียนการเรือน สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการห่อ รัด มัด ร้อย ผูก

คณาจารย์ โรงเรียนการเรือน ร่วมสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้อาหารไทยด้วยเทคนิคการห่อ รัด มัด ร้อย ผูก โดยได้รับเกียรติจากห้างหุ้นส่วนจำกัด สปาร์กิ้งเฮด โปรดักชั่น ที่ได้รับมอบหมายจากโทรทัศน์รัฐสภา ให้เป็นผู้ผลิตรายการ “คิดถึงสเน่ห์ไทย” รายการสารคดีสั้น 3 นาที นำเสนอเรื่องราวความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาไทย เพื่อเผยแพร่และสืบสานให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก สำหรับโรงเรียนการเรือน ได้นำเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี เมฆวิลัย สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการห่อ เมนู“ขนมสอดไส้” อาจารย์จารุณี วิเทศ สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการรัด เมนู“ต้มจืดลูกรอก” อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการมัด เมนู “ข้าวต้มผัด/ข้าวต้มมัด” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการร้อย เมนู “ทอดมัน” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการผูก เมนู “ถุงทอง” เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ล้านนาอารีย์บรรยากาศการถ่ายทำเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน […]

การแข่งขันปรุงอาหารระดับอุดมศึกษา

ทิพรสค้นคว้า… สตาร์เชฟคนใหม่ รสชาติใหม่ให้วงการอาหาร TIPAROS CHALLENGE 2021 RISING STAR CHEF การแข่งขันปรุงอาหารระดับอุดมศึกษา เพื่อค้นหาผู้มีทักษะการปรุงอาหารยอดเยี่ยมที่สุด สู่การเป็นซุปเปอร์สตาร์เชฟคนใหม่ การแข่งขันรอบคัดเลือก ครั้งที่ 1: ผู้เข้าแข่งขันส่งผลงาน พร้อมสูตรภายใต้รูปแบบ SECRET OF SAUC : ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 การแข่งขัน ครั้งที่ 2 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Tapers Challenge 2021 Rising Star Chef: SECRET OF SAUCE: ปลายเดือนตุลาคม พ.ศ.2564   หมายเหตุ: ใครที่สนใจสมัครเข้าแข่งขัน ติดต่อ อ.ปัญจมา ประภาพันธ์ศักดิ์   รายละเอียดการแข่งขัน 200325 Tiparos Challenge 2021 […]

1 2