Month: May 2021

โรงเรียนการเรือนพบ และพูดคุย Online กับนักศึกษา รหัส 63

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์ธิติมา แก้วมณี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน พบและพูดคุยกับนักศึกษา รหัส 63 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ผ่านระบบ Online ด้วย Microsoft Teams ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยสอบถามสุขภาพและความเป็นอยู่ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On site โดยภาพรวมนักศึกษามีสุขภาพดีทุกคน และมีความพร้อมที่จะเรียนทั้ง 2 รูปแบบในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษา รหัส 60

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “นักศึกษารหัส 60” ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่าน Microsoft Teams โดยมีอาจารย์และนักศึกษารหัส 60 เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน ภายในงานนี้ คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรูปแบบคลิปวีดีโอ ได้รับเกียรติจาก คุณธามม์ ประวัติตรี เจ้าของร้านปลาร้าเด้อ และร้าน padthai มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “How to ไปทำงานต่างประเทศ” รวมทั้งมีคลิปวีดีโอจากรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้วร่วมถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ และคำแนะนำที่ดีหลังจบการศึกษาให้กับน้อง ๆ ในการก้าวเข้าสู่การทำงานในยุคปัจจุบัน ปิดท้ายด้วยการเล่าความประทับใจตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษารหัส 60 ทั้งนี้ดำเนินกิจกรรมโดย อาจารย์ปิยวรรณ อยู่ดี อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน และนางสาววรณัณ […]

1 2