Month: June 2021

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission 1 และ 2

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission 1 และ 2 (ผู้สมัครระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ถึง 15 พฤษภาคม 2564) ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยมีประธานหลักสูตร และคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ โดยสาขาวิชาที่ดำเนินการสัมภาษณ์มีทั้งสิ้นจำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพมหานคร) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย การดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ Hall 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ […]

โรงเรียนการเรือนพบ และพูดคุย Online กับนักศึกษา รหัส 63 ผ่านระบบ Microsoft Teams

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์ธิติมา แก้วมณี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน พบและพูดคุยกับนักศึกษา รหัส 63 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ผ่านระบบ Online ด้วย Microsoft Teams ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยสอบถามสุขภาพและความเป็นอยู่ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On site โดยภาพรวมนักศึกษามีสุขภาพดีทุกคน และมีความพร้อมที่จะเรียนทั้ง 2 รูปแบบในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

1 2