Month: August 2021

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

            โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์คุณภาพ SDU QA โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นประธานกรรมการ และมี ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการ การตรวจประเมินในครั้งนี้มี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวต้อนรับ และมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และผู้แทนนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินฯ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

1 2