Month: December 2021

กิจกรรมคณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้บริหาร พบนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564

  กิจกรรมคณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้บริหาร พบนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน พบนักศึกษาโรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เพื่อพูดคุยกับนักศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Online Onsite และ Hybrid การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของนักศึกษา รวมถึงชี้แจงข้อมูลแนวทางในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนการเรือน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกิจกรรมจัดขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00-12.00 น.  

โรงเรียนการเรือน จัดสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษา เอมอร ปทุมมา มูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน

  อาจารย์ธิติมา แก้วมณี เป็นประธานกรรมการในการคัดเลือกนักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมาของมูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน (Create Your Future Foundation) จำนวน 20 ทุน พร้อมคณะกรรมการฯ จากหลักสูตรเข้าร่วมสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ที่มีความประพฤติดี เรียนดี ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จำนวน 27 คน ในวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ MS-Teams  

กิจกรรมคณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้บริหาร พบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน พบนักศึกษาโรงเรียนการเรือน สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร เพื่อพบพูดคุยกับนักศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Online Onsite และ Hybrid การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของนักศึกษา รวมถึงชี้แจงข้อมูลแนวทางในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน และมหาวิทยาลัย กิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น.

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมพิจารณาตรวจสอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 (1 กรกฎาคม 2564-31 ธันวาคม 2564) เพื่อพิจารณาตรวจสอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักฐานประกอบการประเมินตามรายละเอียดในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10:00-12:00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams

กิจกรรมคณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้บริหาร พบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดี พบนักศึกษาโรงเรียนการเรือน สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร เพื่อ พูดคุยกับนักศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Online Onsite และ Hybrid การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของนักศึกษา รวมถึงชี้แจงข้อมูลแนวทางในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนการเรือน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-11.00 น.

Open House โรงเรียนการเรือน “ก้าวไปกับเรา จิ๋วแต่แจ๋ว”

  โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม CULINARY SCHOOL OPEN HOUSE “ก้าวไปกับเรา จิ๋วแต่แจ๋ว” โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานประกอบด้วยการรับชมวิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนการเรือน การบรรยายรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร (TCAS65) บรรยายโดย ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษมประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า ประธานหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย อาจารย์ธิติมา แก้วมณี ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และผศ.ฉัตรชนก บุญไชย ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ การรับชมวิดิทัศน์ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน และกิจกรรมร่วมสนุก ตอบคำถามชิงรางวัล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณธีรพจน์ จินดาเดช (พี่ไก่) กองประชาสัมพันธ์ เป็นพิธีกรร่วมกับนางสาวธัญญลักษณ์ ใหม่สาลี (น้องตะวัน) นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่วิทยบริการ และเจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. […]

กิจกรรมคณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้บริหาร พบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน พบนักศึกษาโรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อพบพูดคุยกับนักศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Online Onsite และ Hybrid การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของนักศึกษา รวมถึงชี้แจงข้อมูลแนวทางในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน และมหาวิทยาลัย กิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 12/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 12/2564 โดยมีวาระที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ สรุปสาระสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(22)/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8(13)/2564 ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7(58)/2564 พิจารณาการไปปฏิบัติหน้าที่และการย้ายสังกัด การติดตามนักศึกษาข้อมูลนักศึกษา รหัส 61 ตามเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ความก้าวหน้าการดำเนินงานวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย การจัดกิจกรรม Culinary School Open House (TCAS 65) รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2565 กำหนดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมาที่สำนักงานโรงเรียนการเรือน และกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประชุมจัดรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

1 2 3