Month: February 2022

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมอบรมให้แก่นักศึกษา ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านบุคลิกภาพความเป็นสวนดุสิต”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านบุคลิกภาพความเป็นสวนดุสิต” มีวิทยากร คือ ผศ.ชุติมา จักรจรัส สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีอาจารย์ณัจยา เมฆราวี และอาจารย์ ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม การอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจถึงบุคลิกภาพที่เป็นจุดด้อยและจุดเด่นของตนเองและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีความรู้และทักษะในการเข้าสังคมธรรมเนียมปฏิบัติสากลให้เหมาะสมกับความเป็นสวนดุสิตและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพได้ในอนาคตได้ กิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารเกาหลี 2

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารเกาหลี สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นันทพร รุจิขจร และอาจารย์ธัญลักษณ์ อุ่นสุข อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรในการอบรม หลักสูตรอาหารเกาหลี 2 โดยปรุงประกอบอาหารในเมนู ข้าวผสมธัญพืช มีหยอกกุก (ซุปสาหร่าย) เชหยุกพกกึม (พุลโกกิหมู) ฉับเช (ผัดวุ้นเส้นเกาหลี) มยอลฉิพกกึม (ปลาเล็กปลาน้อยผัดแห้ง) และนามุล (ยำผักสามสี) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารเกาหลี 1

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารเกาหลี สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นันทพร รุจิขจร และอาจารย์ธัญลักษณ์ อุ่นสุข อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรในการอบรม หลักสูตรอาหารเกาหลี 1 โดยปรุงประกอบอาหารในเมนู กิมจิ ข้าวผัดกิมจิ ข้าวห่อสาหร่ายกิมจิ และแกงกิมจิหม้อไฟ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 2 3 4