Month: March 2022

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษา ตรัง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3(26)/2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

การจัดการงานบริการอาหาร (Food service management) ครั้งที่ 1

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชา “การจัดการงานบริการอาหาร (Food service management)” บูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากรายวิชา Cost control และ Entrepreneur of food business มาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการการผลิตและบริการอาหารจากสถานการณ์จริง ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง Home Cafe’ ที่อนุเคราะห์พื้นที่จัดบริการ และโรงแรมสวนดุสิตเพลส สำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดบริการ ตลอดจนหน่วยงานด้านอาคารสถานที่ ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับบริการ (ตรวจ ATK) โดยมีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี และ อาจารย์บุษราคัม สีดาเหลือง เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานและให้คำปรึกษา รวมทั้งได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ จากอาจารย์ ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ณ Home Café มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “รางวัลเพชรราชธานี”

ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “รางวัลเพชรราชธานี” สาขาคหกรรมศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้น 7 อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565  

1 2 3 4