Month: April 2022

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รูปแบบสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รูปแบบสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดี เข้าร่วมในการประชุม ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ แนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษากับบุคลากรตัวแทนของสถานประกอบการ การดูแลความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนการเรือนกับสถานประกอบการภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย แนวทางการดำเนินงานโครงการการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษา และการจัดกิจกรรม KM การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 12.00-13.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารของเชฟมืออาชีพ

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารของเชฟมืออาชีพ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น. (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ทาง http://thailandpod.org/ หรือ https://forms.gle/CerH34ZVqwvWP4tJ6

การประกวดและสร้างสรรค์ไอเดียในหัวข้อ “เมนูสร้างสุข”

โรงเรียนการเรือนมีกิจกรรมดีดี๊ มาฝากนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตชั้นปีที่ 2-4 (เท่านั้น) ที่มีความสนใจในการประกวดและสร้างสรรค์ไอเดียในหัวข้อ “เมนูสร้างสุข” กับ VSC Angel Spinach มี 4 Theme ในการแข่งขัน – The Best of Fine Food – The Best of Street Food – The Best of Convenience Food – The Best of Wellness Food รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 19 เมษายน 2565 โดยทีมประกอบด้วย นักศึกษา 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน (อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาหลายทีมได้) รับสมัครผ่าน https://www.surveymonkey.com/r/9XZZK95 ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันผ่านระบบ […]

โรงเรียนการเรือน ขอขอบพระคุณ สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน ขอขอบพระคุณ สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้มอบทุนการศึกษา “กองทุนสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน จำนวน 5 ทุน โรงเรียนการเรือนขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

รายวิชาการจัดบริการอาหาร วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ณ Home Café

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชา “การจัดการงานบริการอาหาร (Food service management)” บูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากรายวิชา Cost control และ Entrepreneur of food business มาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการการผลิตและบริการอาหารจากสถานการณ์จริง ภายใต้ Theme Journey in the Bangkok ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง Home Cafe’ ที่อนุเคราะห์พื้นที่จัดบริการ และโรงแรมสวนดุสิตเพลส สำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดบริการ ตลอดจนหน่วยงานด้านอาคารสถานที่ ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับบริการ (ตรวจ ATK) โดยมีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี และ อาจารย์บุษราคัม สีดาเหลือง เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานและให้คำปรึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ณ Home Café มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

1 2 3