Month: June 2022

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง รวมเรื่องขนมไทย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง รวมเรื่องขนมไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชนก บุญไชย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง การทำขนมเรไร ขนมบุหลันดั้นเมฆ ขนมชั้นจากสีธรรมชาติ และการประดิษฐ์หีบห่อขนมจากใบตอง การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพในด้านการทำขนมไทย ตั้งแต่เทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการผลิต โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง Online Learning Room 21 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ได้รับรางวัลประกาศนีบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ ————————————————————— จากการประกวดรางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานนวัตกรรมวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2565 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียนการเรือน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียนการเรือน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ พิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รอบ PRE 12 เดือน และรอบ 12 เดือน เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA) และกำหนดการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดประชุม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7/2565

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7/2565 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๒๘)/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ ๕(๑๘)/๒๕๖๕ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจและตามโครงการความร่วมมือ (MOU) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน แนวทางการจัดทำ Onepage รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และรายงานการจัดอบรมหลักสูตรอาหารการเรือน สวนดุสิต รูปแบบออนไลน์แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น.  

รับสมัคร อาจารย์ด้านอาหาร จำนวน 4 อัตรา

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัคร อาจารย์ด้านอาหาร จำนวน 4 อัตรา ——————————————– คุณสมบัติ – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร – มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ และมีทักษะในการปรุงประกอบอาหาร – มีผลคะแนนการทดสอบตามเกณฑ์ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (ยังไม่หมดอายุ) – หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน – มีบุคลิกภาพที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา ———————————————- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โรงเรียนการเรือน โทร 02 423 9449-50 สนใจสมัครและส่งหลักฐานมาที่ : food@dusit.ac.th

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ (เคมีและจุลชีววิทยาด้านอาหาร) จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน รับสมัคร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ (เคมีและจุลชีววิทยาด้านอาหาร) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร คุณสมบัติ – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ (เคมีและจุลชีววิทยา) หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง – หากมีประสบการณ์และทักษะด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (MS Office) – มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบในงานที่ทำ ———————————————————————— สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โทร 0853294951, 0616695699 สนใจสมัครและส่งหลักฐานมาที่ : sdu_chefschool@hotmail.com, Chefschool@dusit.ac.th

ประกาศรับสมัครงาน ร้าน Kaitei Seafood Izakaya

ร้าน Kaitei Seafood Izakaya – ไคเทอิ ประกาศรับสมัครพนักงานเพิ่มเพื่อรองรับการขยายร้านดังนี้   1. ตำแหน่งผู้ช่วยเชฟ ประสบการณ์ 1-2 ปี ที่เหลือมีทีมงานสอนให้ เงินเดือน 12,000 – 15,000 หรือตามประสบการณ์ ร้านอยู่รัชโยธิน เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ izakaya ที่มีของทะเลสดๆแล่เป็นๆเพื่อทำซาซิมิ   หน้าที่เตรียมวัตถุดิบ ช่วยแล่ และช่วยเชฟปรุงอาหาร หากมีประสบการณ์การแล่จะพิจารณาเป็นพิเศษ   คุณจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับเชฟร้านอาหารญี่ปุ่นเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้แล่ปลาญี่ปุ่นในครัวเย็น รวมถึงการปรุงอาหารญี่ปุ่นในครัวร้อน   2. ตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ เงินเดือน 11,000 – 13,000 หรือตามประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ทำแคชเชียร์ได้ด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกาศรับสมัครงาน โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรับสมัครงาน โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – Sous Chef (หัวหน้าเชฟ) 1 อัตรา – Italian Chef 1 อัตรา – Dim Sum Chef 1 อัตรา – Chef De Partie (ครัวไทย) 2 อัตรา – Chef De Partie (ครัวยุโรป) 1 อัตรา – Commis 1 (ครัวยุโรป) 1 อัตรา – Commis 1 (ครัวเย็น) 1 อัตรา – Steward 3 อัตรา   สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 061-9659889, 061-9149777, 035- […]

ประกาศรับสมัครพนักงาน ณ โรงแรมดิไอเดิ้ล แอนด์ เรสซิเดนซ์

****ประกาศรับสมัครพนักงาน ด่วน **** ณ โรงแรมดิไอเดิ้ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 1.แผนกต้อนรับส่วนหน้า # Reservation Supervisor 2.แผนกแม่บ้าน # Housekeeping Manager # Floor Supervisor 3. แผนกการขายและการตลาด # Assistant Director of Sales ( ADOS) # Marketing Executive 4. แผนกทรัพยากรบุคคล # HR Officer 5. แผนกช่าง # IT Officer 6.แผนกแอดมิน # Secretary to General Manager 7.แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ( รองรับการเปิดตัว Luxury Coffee House) […]

อบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง BREAD EXCLUSIVE

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง BREAD EXCLUSIVE โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง การตกแต่งหน้าขนมปังด้วย Egg Wash ขนมปังฝรั่งเศสและฮาร์ดโรล ขนมปังหมูหยอง และการเสื่อมเสียของขนมปัง การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพในด้านการทำขนมปัง ตั้งแต่เทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการผลิต โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง Online Learning Room 21 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร  

1 2 3