Month: June 2022

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กาญจนา เฟื่องศรี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กาญจนา เฟื่องศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5(28)/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Food Contest โครงการ VSC เชฟสร้างสุข (ครั้งที่ 1)

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Food Contest โครงการ VSC เชฟสร้างสุข (ครั้งที่ 1) โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้   1) รางวัล The Best of Street Food (ทีม แล้วแต่แป๊ะ) ประกอบด้วย นายสหรัฐ ทินวงศ์ปาน และนายจิรวัฒน์ จันทร์เพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี   2) รางวัล The Best of Convenience food (ทีม Sao south side) ประกอบด้วย น.ส.วิชยา สกุลสอน และน.ส.สาวิกา แก้วบุตรดี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์   3) รางวัล The Best of Fine […]

การแข่งขัน Food Contest โครงการ VSC เชฟสร้างสุข (ครั้งที่ 1)

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับบริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขัน Food Contest โครงการ VSC เชฟสร้างสุข (ครั้งที่ 1) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และคุณชณา วสุวัต ผู้อำนวยการ บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด กล่าวเปิดกิจกรรม และมีคณะกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขัน ได้แก่ อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดี คุณประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ (เชฟประชัน) สมาคมเชฟแห่งประเทศไทย คุณฉัตรชัย ระเบียบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้แทนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (Fest) […]

1 2 3