Month: July 2022

ใบกะเพรา เลือกอย่างไร ? ให้เหมาะสมกับการปรุงอาหาร

ใบกะเพรา มีอยู่ 2 ชนิด คือ กะเพราขาว และกะเพราแดง กะเพราขาว ที่มีใบใหญ่กลิ่นจะไม่ค่อยหอม และอาจเหม็นเขียว กะเพราแดง จะมีกลิ่นที่หอมมากกว่า เหมาะสำหรับปรุงอาหาร ประเภทผัดเผ็ด ต้มโคล้ง แกงป่า เพื่อดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ และมีความเผ็ดร้อน มากกว่ากะเพราขาว

หลักสูตรอบรม Cake Exclusive

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง Cake Exclusive โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาความรู้เกี่ยวกับเนื้อเค้ก วิธีการผสม รวมถึงการสาธิตวิธีการทำขนมเค้กในเมนู เค้กกล้วยตาก เค้กเนย และการทำช็อกโกแลตรูปใบไม้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับ เทคนิค เคล็ดลับการทำขนมเค้ก โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง Online Learning Room 21 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร  

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565  

ประชุมการดำเนินงานความร่วมมือด้านวิชาการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมความร่วมมือด้านวิชาการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนการเรือน และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมหารือการดำเนินงานในด้านวิชาการ ซึ่งมีสาระสำคัญในเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องบาร์และเครื่องดื่ม ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณและมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น และเป็นผู้มีคุณูปการกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับ คณบดีโรงเรียนการเรือน ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำแบบ รายการประกอบแบบ และคู่มือประกอบการจัดทำห้องปฏิบัติการทางด้านอาหาร ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมลำพอง 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 -12.00 น.

ประชุมคัดเลือกบุคลากร เพื่อเสนอให้ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ด้านอาหาร

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคัดเลือกบุคลากร เพื่อเสนอให้ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ด้านอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้แทนจากคณะกรรมการโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมการประชุม โดยจัดขึ้น ณ E-Learning Co-Working Space ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น.  

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 8/2565

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 8/2565 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(29)/2565 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 6(20)/2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน เสนอต่ออธิการบดีฯ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การจัดทำหลักสูตรอบรมของโรงเรียนการเรือน โครงการความร่วมมือแบบสหกิจศึกษาและแบบอื่น ๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ.2565 การจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนการเรือน (Alumni) การจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ การบินไทย การพัฒนาโจทย์วิจัยด้านอาหาร เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการและขอทุนสนับสนุน รายงานผลการดำเนินงานและติดตามด้านการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา แผนการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจัดประชุม ณ ห้องประชุมคณะพยาบาล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ […]

1 2 3 4