Month: July 2022

อบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ ดีต่อกายและใจ

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง วิวัฒนาการอาหารการกิน การบริโภคอาหารในยุคโควิด การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ แนะนำรายการอาหารแลกเปลี่ยน และแนะนำวิธีการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ เมนูนาโช่กุ้ง การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อไม่เรื้อรัง NCDs รวมทั้งการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง Online Learning Room 21 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร  

หจก. บี.ลั๊ค.กี้ เปิดรับสมัคร เชฟทำอาหาร

สถานที่ปฎิบัติงาน : หจก. บี.ลั๊ค.กี้ (สำนักงานใหญ่สาทร) ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ หรือตามตกลง คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 – 40 ปี มีความรู้และความสามารถในการประกอบอาหาร ขยัน มีความอดทนสูง และรักความสะอาด มีใจรักในการทำอาหาร วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี (สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง) มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ ได้ ลักษณะงาน จัดการดูแลงานด้านเอกสาร ตลอดทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร และกำหนดเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ควบคุมห้องทำอาหารให้ถูกสุขลักษณะอนามัยตามมาตรฐาน คิดค้นเมนูใหม่ๆ และสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการทำอาหารได้ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( วันจันทร์ – วันเสาร์ 08.00 น. -17:00 น.) หจก.บี.ลั๊ค.กี้ ( สำนักงานใหญ่ – […]

รายการแข่งขัน CHADO BAKING AND DESSERT CREATION 2022

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดี นายคมสัน พวงประดับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง ———————— ได้รับรางวัล 3rd RUNNER-UP รายการแข่งขัน CHADO BAKING AND DESSERT CREATION 2022 ในหัวข้อโจทย์ การครีเอท เมนูเบเกอรี หรือเมนูขนมหวาน ด้วยผลิตภัณฑ์ของ CHADO จัดโดยบริษัท เอสเพลสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมการจัดดอกไม้ถวายพระ ในเทศกาลเข้าพรรษา

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดดอกไม้ถวายพระ ในเทศกาลเข้าพรรษา ภายใต้โครงการบูรณาการศาสตร์คหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม กิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 10407 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย

วารสารวัฒนธรรมอาหารไทย (JOURNAL OF THAI FOOD CULTURE) ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลการศึกษาวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ทางด้านอาหาร ในสาขาคหกรรมศาสตร์ การผลิตอาหารและการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ธุรกิจบริการอาหาร ศาสตร์การบริโภคอาหารและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดและยื่นต้นฉบับในรูปแบบ Online https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jfood

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร การวางระบบมาตรฐานและการจัดการธุรกิจร้านอาหาร (ภาคปฏิบัติ)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวแสดงความขอบคุณ พร้อมทั้งมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ คุณธามม์ ประวัติตรี Managing Director, Wow Thai Food Holding ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการเรียน การสอน และการปฏิบัติงานให้กับผู้รับการอบรมซึ่งเป็นนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านอาหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในเรื่อง “การวางระบบมาตรฐานและการจัดการธุรกิจร้านอาหาร” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Hall 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ICS42 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

1 2 3 4