Month: December 2022

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยมีวาระที่สำคัญ คือ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑(๓๔)/๒๕๖๕ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๓๑)/๒๕๖๕ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๑(๒๔)/๒๕๖๕ รายงานข้อมูลบุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสนอต่ออธิการบดีฯ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากการไปเสนองานวิจัยที่ประเทศไต้หวัน โครงการสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาหารยุโรป (PLUS) ๗๕ ชั่วโมง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีโรงเรียนการเรือน ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS ๖๖ และแนวทางการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS ๖๗ ติดตามผลงานของบุคลากรที่มอบหมายภาระงานรุ่น ๑ และรุ่น ๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการโรงเรียนการเรือนด้านต่าง ๆ พิจารณาการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และด้านวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย โดยจัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ […]

หลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ขนมหวานแสนอร่อย เด็กทำง่าย อร่อยชัวร์”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ขนมหวานแสนอร่อย เด็กทำง่าย อร่อยชัวร์” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.มนฤทัย ศรีทองเกิด อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ผศ.ราตรี เมฆวิลัย อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบขนมไทยในเมนู ขนมชั้นจากสีธรรมชาติ สาคูเปียกลำไย บัวลอย และวุ้นกรอบ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบขนมไทย การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบขนมไทย ตามหลักโภชนาการที่เหมาะสำหรับวัยเด็ก เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบขนมไทย สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00-18.20 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

คณบดีโรงรียนการเรือน แสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม งาน Kaohsiung International Invention and Design Expo 2022 (KIDE 2022)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดี​โรงเรียน​การเรือน​ แสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม งาน Kaohsiung International Invention and Design Expo 2022 (KIDE 2022) ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน จำนวน 4 รางวัล โดยมี ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ ปิ่นแก้ว ได้รับรางวัล Gold Medal และรางวัล Special Award จาก Korea University Invention Association Asia จากผลงาน “ผลิตภัณฑ์พาสต้าข้าวกล้องเพื่อสุขภาพเสริมผักใบเขียวแคลเซียมสูง” ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ ได้รับรางวัล Gold Medal จากผลงาน “การทดแทนไขมันในเค้กไข่ด้วยเจลวุ้นผลสำรอง และ ผศ.ดร.สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี ได้รับรางวัล Silver Medal จากผลงาน “ผักแผ่นกรอบเสริมแคลเซียมผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่” […]

คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบห้องปฏิบัติการผลิตและบริการอาหาร และงานระบบสถานีแก๊ส ณ ศูนย์การศึกษา หัวหิน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบห้องปฏิบัติการผลิตและบริการอาหาร รวมทั้งดำเนินการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ที่ชำรุด และ ตรวจสอบงานระบบสถานีแก๊ส เมื่อระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษา หัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

1 2 3 4 5