Month: December 2022

โรงเรียนการเรือน จัดการประชุม เรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้สอนรายวิชาอาหารยุโรป

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม เรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้สอนรายวิชาอาหารยุโรปเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เกิดความเชี่ยวชาญ โดยมีคณาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมประชุม ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 – 16.30 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Team

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดประชุม Focus Group เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (นักศึกษารหัส 64)

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม Focus Group เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (นักศึกษารหัส 64) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี วิเทศ และอาจารย์ปวิตรา ภาสุรกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการประชุม โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Global IT Challenge for Youth with Disabilities 2022

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรินภรณ์ ทองจำนงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน ตัวแทนคนพิการของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Global IT Challenge for Youth with Disabilities 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-30 ตุลาคม 2565 ณ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งในการแข่งขันรอบ final ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 3 เหรียญ ในประเภทเดี่ยว จากรายการ 1. E-Tools (Excel) 2. E-Tools (PPT) 3. E-Lifemap และอีก 1 เหรียญเงินประเภททีม รายการ E-Creative (Iot) (ทีมT3B) และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโดย […]

หลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “เด็กไทยกับสำรับแบบเมืองฝรั่ง”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “เด็กไทยกับสำรับแบบเมืองฝรั่ง” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทพร รุจิขจร อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน และอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาหารในเมนู Mushroom Soup Spaghetti Carbonara สเต็กปลากระพงกับสลัดผัก และซี่โครงหมูอบซอสผัดไทย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบอาหาร ตามหลักโภชนาการที่เหมาะสำหรับวัยเด็ก เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00-18.10 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams  

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ——————————————- ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน จัดประชุม คณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน (วาระพิเศษ)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน (วาระพิเศษ) โดยมีวาระเรื่องพิจารณากลั่นกรองบุคคลและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจัดประชุม ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น.

1 2 3 4 5