Month: December 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สังวาลย์ ชมภูจา

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สังวาลย์ ชมภูจา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษา ลำปาง ————————————————- ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ————————————————- ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(34)/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์

วิศวกรไฟฟ้า และสถาปนิก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์จากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรไฟฟ้า และสถาปนิก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชลัดดา อุ่นสะอาด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำทีมเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการอาหารและขอรับคำปรึกษาเรื่องการออกแบบเพื่อการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ ซึ่งกิจกรรม จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.    

หลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ต้ม-แกง แสนอร่อย วัตถุดิบน้อยเหมาะกับวิกฤติการ”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ต้ม-แกง แสนอร่อย วัตถุดิบน้อยเหมาะกับวิกฤติการ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี วิเทศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง แกงรัญจวน แกงกะหรี่ และต้มข่าไก่ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบอาหาร ภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00-18.10 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียน กิจกรรมมีการรับชมวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนการเรือน และพาชมห้องปฏิบัติการทางด้านอาหารของศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนการเรือน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 และห้องปฏิบัติการอาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดการงานครัวและร้านอาหาร ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง  

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและบุคคลในท้องถิ่น

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนานักศึกษาและบุคคลในท้องถิ่น โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมอบรมสาธิตและฝึกปฏิบัติเมนูอาหารไทยและขนม โดยมีอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และอาจารย์วิไลลักษณ์ อาภรณ์รัตน์ สาธิตอาหารไทย เมนูผัดกะเพรา และแกงเขียวหวาน และอาจารย์ธีราพร นิลรัตน์ สาธิตขนมไทย เมนูลูกชุบ โดยใช้กลิ่น ส้ม ลำไย มะม่วง มะขาม ทุเรียน ซึ่งมีนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง และบุคคลในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนานักศึกษาและบุคคลในท้องถิ่น โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมอบรมสาธิตและฝึกปฏิบัติเมนูอาหารไทยและขนม โดยมีอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และอาจารย์วิไลลักษณ์ อาภรณ์รัตน์ สาธิตอาหารไทย เมนูผัดกะเพรา และแกงเขียวหวาน และอาจารย์ธีราพร นิลรัตน์ สาธิตขนมไทย เมนูลูกชุบ โดยใช้กลิ่น ส้ม ลำไย มะม่วง มะขาม ทุเรียน ซึ่งมีนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง และบุคคลในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมี รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกคัดเลือกจาก วช. ในนามประเทศไทยจำนวน 3 ผลงาน เข้าร่วมประกวดในงาน Kaohsiung International Invention and Design Expo 2022 (KIDE 2022) ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน โดยผลงานทั้งหมดดังกล่าวสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้า 4 รางวัลจากการประกวด ได้แก่ ผลงาน “ผลิตภัณฑ์พาสตาข้าวกล้องเพื่อสุขภาพเสริมผักใบเขียวแคลเซียมสูง” โดย ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ ปิ่นแก้ว ได้รับรางวัล Gold Medal และรางวัล Special Award จาก Korea University Invention Association Asia ผลงาน “การทดแทนไขมันในเค้กไข่ด้วยเจลวุ้นผลสำรอง โดย […]

1 3 4 5