ทำเนียบคณบดี

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุงเรือง

คณบดี 28 มิถุนายน 2562 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล

คณบดี 30 เมษายน 2553 – 25 มิถุนายน 2562