ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (อบรมขนมอบเบเกอรี่)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน (Mixology Bartending Service Course)