คณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
คณบดี

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี
รองคณบดี

ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ
รองคณบดี

รศ.ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.วัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายอมร อำไพรุ่งเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.จันทร์จนา  ศิริพันธ์วัฒนา
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

อาจารย์ ดร.วีระ พุ่มเกิด
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ผศ.ฉัตรชนก  บุญไชย
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร

 

ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

ผศ.ดร.นราธิป ปุนเกษม
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

อาจารย์จารุณี วิเทศ
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ผศ.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

อาจารย์อัครพล ไวเชียงค้า
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

อาจารย์ดุษฎี ทรัพย์บัว
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

อาจารย์ ดร.ศวรรญา ปั่นดลสุข
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ

 

อาจารย์ ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ

นางสาวรณิดา  ศรีธนาวรุณ
หัวหน้าสำนักงานโรงเรียนการเรือน