คณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
คณบดี

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี
รองคณบดี

ผศ.ดร.ณัชนก มีประถม
รองคณบดี

รศ.ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.วัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายอมร อำไพรุ่งเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.นุจิรา รัศมีไพบูลย์
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.จันทร์จนา  ศิริพันธ์วัฒนา
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

อาจารย์ ดร.วีระ พุ่มเกิด
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

ผศ.ฉัตรชนก  บุญไชย
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร

 

ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร

ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

ผศ.ดร.นราธิป ปุนเกษม
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

ผศ.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

อาจารย์อัครพล ไวเชียงค้า
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

อาจารย์ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

อาจารย์ ดร.ศวรรญา ปั่นดลสุข
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ

 

อาจารย์ ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ

นางสาวรณิดา  ศรีธนาวรุณ
หัวหน้าสำนักงานโรงเรียนการเรือน