บุคลากรสายวิชาการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ผศ.นุจิรา รัศมีไพบูลย์
ประธานหลักสูตร

อ.ปวิตรา ภาสุรกุล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.จารุณี วิเทศ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.พิรมาลย์  บุญธรรม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.เบญจรัตน์  ประพฤทธิ์ตระกูล
อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.พรยุพรรณ  พรสุขสวัสดิ์
อาจารย์ประจำ

อ.ดร.สายบังอร  ปานพรม
อาจารย์ประจำ

อ.ปรมะ  รอดม่วง
อาจารย์ประจำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

อ.ดร.จันทร์จนา  ศิริพันธ์วัฒนา
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ธีรนุช  ฉายศิริโชติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ณัจยา เมฆราวี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ธัญลักษณ์ อุ่นสุข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ณัชนก  มีประถม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ดร.อรอนงค์ ทองมี
อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.โสรัจจ์  วิสุทธิแพทย์
อาจารย์ประจำ

อ.บุษราคัม  สีดาเหลือง
อาจารย์ประจำ

อ.เป็นเอก  ทรัพย์สิน
อาจารย์ประจำ

อ.ทรงพล วิธานวัฒนา
อาจารย์ประจำ

อ.ธนิกานต์  นับวันดี
อาจารย์ประจำ

อ.นันทพร รุจิขจร
อาจารย์ประจำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ชุติปภา  สุวรรณกนิษฐ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ณัฐธิดา กิจเนตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.โสรัจจ์  วิสุทธิแพทย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

อ.ดร.วีระ พุ่มเกิด
ประธานหลักสูตร

อ.กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.ปัญญภัสก์  ปิ่นแก้ว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.ภัทราทิพย์  รอดสำราญ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ปิยวรรณ  อยู่ดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.วีระพงศ์  วิรุฬห์ธนกฤษณ์
อาจารย์ผู้สอน

อ.กิตติศักดิ์  วสันติวงศ์
อาจารย์ผู้สอน

อ.สุธาสินี  ชิ้นทอง
อาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร

ผศ.พัทธนันท์  ศรีม่วง
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.วราภรณ์  วิทยาภรณ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.หทัยชนก  ศรีประไพ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ยศสินี หัวดง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.สุนิทรา  ชัยภัย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร

ผศ.ฉัตรชนก  บุญไชย
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ยศพร  พลายโถ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ธิติมา แก้วมณี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ดร.ศวรรญา ปั่นดลสุข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.จารึก ศรีอรุณ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ปัญจมา ประภาพันธ์ศักดิ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.นคร แซ่สี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ผศ.บุญญาพร  เชื่อมสมพงษ์
ประธานหลักสูตร

ผศ.ราตรี เมฆวิลัย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.พรทวี ธนสัมบัณณ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.มนฤทัย ศรีทองเกิด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ณัชฌา พันธุ์วงษ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ผุสดี ขจรศักดิ์สิริกุล
อาจารย์ประจำ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

อ.อัครพล ไวเชียงค้า
ประธานหลักสูตร

อ.นุชนาฏ กุลวิทย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.กาญจนา เฟื่องศรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ปภัสมน เวชกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.จันทร์กานต์ ทรงเดช
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.อิทธิพล อเนกธนทรัพย์
อาจารย์ประจำ

อ.กนกวรรณ สัทธรรม
อาจารย์ประจำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

อ.ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์
ประธานหลักสูตร

อ.สาวิตรี ณุวงศ์ศรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.สุภาวดี นาคบรรพ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ดุษฎี ทรัพย์บัว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.สรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ
อาจารย์ประจำ

อ.ปัทมา  กาญจนรักษ์
อาจารย์ประจำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

อ.สุรีย์พร ธัญญะกิจ
ประธานหลักสูตร

ผศ.อรรถ ขันสี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ฐิติวรฎา ใยสำลี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.จรรยา โท๊ะนาบุตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.อานงค์ ใจแน่น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.สังวาลย์ ชมพูจา
อาจารย์ประจำ

อ.เสาวลักษณ์ กันจินะ
อาจารย์ประจำ

อ.อัศพงษ์ อุประวรรณา
อาจารย์ประจำ