บุคลากรสายวิชาการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

อ.จารุณี วิเทศ
ประธานหลักสูตร

อ.เบญจรัตน์  ประพฤทธิ์ตระกูล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ปวิตรา ภาสุรกุล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.โสรัจจ์  วิสุทธิแพทย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ณัฐธิดา กิจเนตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

อ.ดร.จันทร์จนา  ศิริพันธ์วัฒนา
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ธีรนุช  ฉายศิริโชติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ณัจยา เมฆราวี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ธัญลักษณ์ อุ่นสุข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ณัชนก  นุกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

อ.ดร.วีระ พุ่มเกิด
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ปัญญภัสก์  ปิ่นแก้ว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ภัทราทิพย์  รอดสำราญ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร

ผศ.ฉัตรชนก  บุญไชย
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ยศพร  พลายโถ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.จันทร์กานต์ ทรงเดช
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม
ประธานหลักสูตร

อ.ดร.ศวรรญา ปั่นดลสุข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.จารึก ศรีอรุณ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ธนิกานต์  นับวันดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า
ประธานหลักสูตร

อ.ธิติมา แก้วมณี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ปิยวรรณ  อยู่ดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ยศสินี หัวดง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ชุติปภา  สุวรรณกนิษฐ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ผศ.บุญญาพร  เชื่อมสมพงษ์
ประธานหลักสูตร

ผศ.พรทวี ธนสัมบัณณ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.มนฤทัย ศรีทองเกิด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ดร.ณัชฌา พันธุ์วงษ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ดร.สุธาสินี  ชิ้นทอง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

อ.อัครพล ไวเชียงค้า
ประธานหลักสูตร

อ.นุชนาฏ กุลวิทย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ราตรี เมฆวิลัย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.อิทธิพล อเนกธนทรัพย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.กนกวรรณ สัทธรรม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

อ.ดุษฎี ทรัพย์บัว
ประธานหลักสูตร

อ.สาวิตรี ณุวงศ์ศรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.สุภาวดี นาคบรรพ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

อ.สุรีย์พร ธัญญะกิจ
ประธานหลักสูตร

ผศ.อรรถ ขันสี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ฐิติวรฎา ใยสำลี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.จรรยา โท๊ะนาบุตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.อานง ใจแน่น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน

ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์
อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.พรยุพรรณ  พรสุขสวัสดิ์
อาจารย์ประจำ

ผศ.นุจิรา รัศมีไพบูลย์
อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.พิรมาลย์  บุญธรรม
อาจารย์ประจำ

ผศ.พัทธนันท์  ศรีม่วง
อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.วราภรณ์  วิทยาภรณ์
อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.สายบังอร  ปานพรม
อาจารย์ประจำ

ผศ.วีระพงศ์  วิรุฬห์ธนกฤษณ์
อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.อรอนงค์ ทองมี
อาจารย์ประจำ

อ.บุษราคัม  สีดาเหลือง
อาจารย์ประจำ

อ.เป็นเอก  ทรัพย์สิน
อาจารย์ประจำ

อ.ปรมะ  รอดม่วง
อาจารย์ประจำ

อ.หทัยชนก  ศรีประไพ
อาจารย์ประจำ

อ.สุนิทรา  ชัยภัย
อาจารย์ประจำ

อ.กิตติศักดิ์  วสันติวงศ์
อาจารย์ประจำ

อ.ปัญจมา ประภาพันธ์ศักดิ์
อาจารย์ประจำ

อ.นันทพร รุจิขจร
อาจารย์ประจำ

อ.ทรงพล วิธานวัฒนา
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

อ.ปภัสมน เวชกิจ
อาจารย์ประจำ

อ.กาญจนา เฟื่องศรี
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ัตั้ง ตรัง

อ.เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ
อาจารย์ประจำ

อ.ปัทมา  กาญจนรักษ์
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ัตั้ง ลำปาง

อ.สังวาลย์ ชมพูจา
อาจารย์ประจำ

อ.เสาวลักษณ์ กันจินะ
อาจารย์ประจำ

อ.อัศพงษ์ อุประวรรณา
อาจารย์ประจำ