ดูงาน

พาปี 1 ทัวร์สถานประกอบการใน มสด.

โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรมนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และลำปาง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โฮมเบเกอรี่ และโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) เพื่อให้นักศึกษารู้จักหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นอัตลักษณ์อาหารที่สำคัญๆ ในมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษารุ่นพี่เป็นผู้นำนักศึกษารุ่นน้องเข้าเยี่ยมชมสถานที่ที่กล่าวมาเบื้องต้น เป็นการสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562