ทุนเอมอร ปทุมมา

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “เอมอร ปทุมมา” ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน จำนวน 59 คน

โรงเรียนการเรือน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเอมอรปทุมมา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในปีนี้โรงเรียนการเรือน และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมี ผศ.ดร. กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อาจารย์ธิติมา แก้วมณี และ ผศ.ดร.ณัชนก มีประถม รองคณบดีโรงเรียนการเรือน คณาจารย์และนักศึกษาจากกรุงเทพฯ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปางและตรัง เข้าร่วมงานและให้การต้อนรับ Mr. Sievert Larsson และคณะจากมูลนิธิ Create Your Future ในภาคการศึกษานี้มีผู้รับทุนจำนวน 59 คน รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,180,000 บาท มีการแสดงต้อนรับโดยนักศึกษาที่ได้รับทุน Mr. Sievert Larsson มอบทุนการศึกษาพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และร่วมปลูกต้นกล้าทุเรียนเพื่อเป็นที่ระลึก […]

พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ Mr. Sievert Larsson

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ Mr. Sievert Larsson และพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมูลนิธิ Create Your Future โดยมี ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและแสดงความยินดี กับ Mr.Sievert Larsson ผู้ก่อตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาในนามทุน “เอมอร ปทุมมา” เพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณเอมอร ปทุมมา ผู้มีความชำนาญในการทำอาหาร ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ในการนี้ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมูลนิธิ Create Your Future โดยมี Mr. Sievert Larsson : Founder มูลนิธิ Create Your Future (CYF) […]