ปฐมนิเทศ

ปฐมนิเทศนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในงานปฐมนิเทศนักศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะนำนักศึกษาใหม่ให้รู้จักการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น แนะนำให้รู้จักการแต่งการที่ถูกต้องในแต่ละแบบฟอร์ม แนะนำอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา โดยมีอาจารย์ของแต่ละหลักสูตร รุ่นพี่ เข้าร่วมกิจกรรม และจัดขึ้น ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต