ประเมินคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนการเรือนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561

โรงเรียนการเรือนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และทีมผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนการเรือน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน โดยมี – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ อาจารย์ประจำคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต – อาจารย์ ดร.วันดี สิริธนา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต – อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นทีมคณะกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปเตรียมพร้อมในการดำเนินงานในปีการศึกษาถัดไป