โครงสร้างการบริหารงาน     คณะกรรมการบริหารงาน     รายนามอาจารย์ประจำหลักสูตร  

รายนามอาจารย์ประจำหลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

อาจารย์ศวรรญา ปั่นดลสุข
วท.ม.วิทยาศาสตร์การอาหาร
ประธานกรรมการ

ดร.สุวรรณา พิชัยยงค์วาณิช
วท.ด.วิทยาศาสตร์การอาหาร(หลักสูตรนานาชาติ)
กรรมการ


อาจารย์วีระ พุ่มเกิด
ศ.ม.เศรษฐศาสตร์
กรรมการ
อาจารย์วีระพงศ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์
วท.ม.วิทยาศาสตร์การอาหาร
กรรมการ

อาจารย์สุธาสินี ชิ้นทอง
วท.ม.วิทยาศาสตร์การอาหาร
กรรมการ
ดร.กนกานต์ วีระกุล
Ph.D.Food Science and Biotechnology
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์พันธุ์ รัตนปนัดดา
วศ.ม.วิศวกรรมเคมี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์
วศ.ม.วิศวกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์มนฤทัย ศรีทองเกิด
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์สมยศ ตันติวงศ์วาณิช
วท.ม.วิทยาศาสตร์การอาหาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.กัณฐวุฒิ บุญมี
วท.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ภัทราทิพย์ รอดสำราญ
วศ.ม.วิศวกรรมการอาหาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์หทัยรัตน์ ปิ่นแก้ว
วท.ม.วิทยาศาสตร์การอาหาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.ฐิตา ฟูเผ่า
Ph.D.Engineering
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ณัชนก นุกิจ
วท.ม.พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ปิยวรรณ อยู่ดี
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
นางสาวมยุรี อุ่นศิริ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นางสาวศิริอัมพร สุวรรณสิงห์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นายเสกสรร สาคร
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นางสาวศิริวรรณ ไวยคูนา
วท.บ.คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
เลขานุการประจำหลักสูตร


Copyright 2014 School of Culinary Arts , All right reserved
โรงเรียนการเรือน : 204/3 ถนนสิรินธร แขวงขางพลัด เขตบางพลัด 10700
โทรศัพท์ : 0-2423-9482-3  โทรสาร : 0-2423-9487
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษย์ศาษสตร์และสังคมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ