โครงสร้างการบริหารงาน     คณะกรรมการบริหารงาน     รายนามอาจารย์ประจำหลักสูตร     รายนามบุคลากรสายสนับสนุน  

คณะกรรมการบริหารงานประจำโรงเรียนการเรือน

ดร.กนกกานต์ วีระกุล
Ph.D.Food Science and Biotechnology
คณบดีโรงเรียนการเรือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์
ศศ.ม.การบริหารงานวัฒนธรรม
รองคณบดีโรงเรียนการเรือน

นางสาวธิติมา แก้วมณี
MSc.Food Management
รองคณบดีโรงเรียนการเรือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล  อ่อนน้อมพันธุ์
B.A.Home Economics
รองคณบดีโรงเรียนการเรือนและ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นันทรักษ์
Ed.D.Industrial Education Management
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี

นางจันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  ศรีม่วง
วท.ม.โภชนวิทยา
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร

นายวีระ พุ่มเกิด
ศ.ม.เศรษฐศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูป
นางสาวชัชชญา  รักตะกนิษฐ
M.A.Hospitality Management
ผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ
Ed.D.Education Management
คณาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน
นายฉัตรชนก บุญไชย
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
คณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน

นางสาวรณิดา  ศรีธนาวรุณ
วท.ม.การจัดการคุณภาพ
หัวหน้าสำนักงานคณบดีโรงเรียนการเรือนCopyright 2015 School of Culinary Arts , All right reserved
โรงเรียนการเรือน : 204/3 ถนนสิรินธร แขวงขางพลัด เขตบางพลัด 10700
โทรศัพท์ : 0-2423-9482-3  โทรสาร : 0-2423-9487
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษย์ศาษสตร์และสังคมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ