โครงสร้างการบริหารงาน     คณะกรรมการบริหารงาน     รายนามอาจารย์ประจำหลักสูตร  

คณะกรรมการบริหารงานประจำโรงเรียนการเรือน

ดร.กนกกานต์ วีระกุล
Ph.D.Food Science and Biotechnology
คณบดีโรงเรียนการเรือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์
ศศ.ม.การบริหารงานวัฒนธรรม
รองคณบดีโรงเรียนการเรือน

นางสาวธิติมา แก้วมณี
MSc.Food Management
รองคณบดีโรงเรียนการเรือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล  อ่อนน้อมพันธุ์
B.A.Home Economics
รองคณบดีโรงเรียนการเรือน
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรคหกรรมศาสตร์

ผศ. ดร.นฤมล นันทรักษ์
Ed.D.Industrial Education Management
ประธานกรรมการบริหารอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

นางจันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  ศรีม่วง
วท.ม.โภชนวิทยา
คณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน

นายวีระ พุ่มเกิด
ศ.ม.เศรษฐศาสตร์
รักษาการประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูป
อาจารย์ชัชชญา  รักตะกนิษฐ
M.A.Hospitality Management
ผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ
Ed.D.Education Management
คณาจารย์โรงเรียนการเรือน
อาจารย์ฉัตรชนก บุญไชย
วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
คณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน

นางสาวรณิดา  บัวแย้ม
วท.ม.การจัดการคุณภาพ
หัวหน้าสำนักงานคณบดีโรงเรียนการเรือนCopyright 2014 School of Culinary Arts , All right reserved
โรงเรียนการเรือน : 204/3 ถนนสิรินธร แขวงขางพลัด เขตบางพลัด 10700
โทรศัพท์ : 0-2423-9482-3  โทรสาร : 0-2423-9487
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษย์ศาษสตร์และสังคมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ