Information & Services
จำนวนนักศึกษา
ทุนการศึกษา
ระเบียบการแต่งกาย
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
คู่มือนักศึกษา
รางวัลหรือการยกย่องเกียรติคุณ

ข้อมูลศิษย์เก่า
กิจกรรม

หลักสูตร
คู่มือนักศึกษา
การรับสมัคร
ทุนการศึกษา
ที่พักอาศัย

 

บุคลากร » ฐานข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนการเรือน

ตารางที่ 1 : แสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554

บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ

วุฒิการศึกษา

เอก

โท

ตรี

ม.ปลาย

ม.ต้น

ประถมศึกษา

รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย

-

4

4

-

-

-

8

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

-

2

60

10

9

12

93

รวมบุคลากรทั้งหมด

-

6

64

10

9

12

101


ตารางที่ 2 : แสดงจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ

หลักสูตร

จำนวน
อาจารย์ทั้งหมด
(คน)

จำนวน
อาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง
(คน)

จำนวน
อาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ
(คน)

คหกรรมศาสตร์

14

12

2

คหกรรมศาสตรร์ สุพรรณบุรี

6

6

0

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

23

18

5

อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

14

10

4

อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ สุพรรณบุรี

5

5

0

แขนงวิชาธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารแบบเร่งด่วน

2

1

1

โภชนาศาสตร์และการประกอบอาหาร

1

1

0

รวม

65

53

12

 

ตารางที่ 3 : แสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554

ประเภท

วุฒิปริญญา/ตำแหน่งทางวิชาการ

วุฒิปริญญา

รวม

ตำแหน่งทางวิชาการ

รวม

เอก

โท

ตรี

ศ.

รศ.

ผศ.

อ.

ข้าราชการ

2

7

2

11

-

-

6

5

11

อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง

3

38

-

41

-

-

1

40

41

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

8

-

13

-

-

1

12

13

รวมบุคลากรทั้งหมด

10

53

2

65

-

-

8

57

65

 

ตารางที่ 4 : แสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2554

หลักสูตร

วุฒิปริญญา/ตำแหน่งทางวิชาการ

วุฒิปริญญา

ตำแหน่งทางวิชาการ

รวม

เอก

โท

ตรี

รวม

ศ.

รศ.

ผศ.

อ.

คหกรรมศาสตร์

ข้าราชการ

1

4

2

7

-

-

5

2

7

อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง

2

4

-

6

-

-

-

6

6

พนักงานมหาวิทยาลัย

1

-

1

-

-

1

-

1

รวมบุคลากรทั้งหมด

3

9

2

14

-

-

6

8

14

คหกรรมศาสตรร์ สุพรรณบุรี

ข้าราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง

-

6

-

6

-

-

-

6

6

พนักงานมหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมบุคลากรทั้งหมด

0

6

-

6

-

-

-

6

6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ข้าราชการ

-

3

-

3

-

-

-

3

3

อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง

1

10

-

11

-

-

1

10

11

พนักงานมหาวิทยาลัย

4

5

-

9

-

-

-

9

9

รวมบุคลากรทั้งหมด

5

18

-

23

-

-

1

22

23

อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

ข้าราชการ

1

-

-

1

-

-

1

-

1

อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง

-

11

-

11

-

-

-

11

11

พนักงานมหาวิทยาลัย

-

2

-

2

-

-

-

2

2

รวมบุคลากรทั้งหมด

1

13

-

14

-

-

1

13

14

อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ สุพรรณบุรี

ข้าราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง

-

5

-

5

-

-

-

5

5

พนักงานมหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมบุคลากรทั้งหมด

-

5

-

5

-

-

-

5

5

แขนงวิชาธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารแบบเร่งด่วน

ข้าราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง

-

2

-

2

-

-

-

2

2

พนักงานมหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมบุคลากรทั้งหมด

-

2

-

2

-

-

-

2

2

โภชนาศาสตร์และการประกอบอาหาร

ข้าราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พนักงานมหาวิทยาลัย

1

-

-

1

-

-

-

1

1

รวมบุคลากรทั้งหมด

1

0

-

1

-

-

-

1

1

รวม

ข้าราชการ

2

7

2

11

-

-

6

5

11

อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง

3

38

-

41

-

-

1

40

41

พนักงานมหาวิทยาลัย

5

8

-

13

-

-

1

12

13

รวมบุคลากรทั้งหมด

10

53

2

65

-

-

8

57

65

 

 

 

 

 Copyright 2014 School of Culinary Arts , All right reserved
โรงเรียนการเรือน : 204/3 ถนนสิรินธร แขวงขางพลัด เขตบางพลัด 10700
โทรศัพท์ : 0-2423-9482-3  โทรสาร : 0-2423-9487
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษย์ศาษสตร์และสังคมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ