Information & Services
จำนวนนักศึกษา
ทุนการศึกษา
ระเบียบการแต่งกาย
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
คู่มือนักศึกษา
รางวัลหรือการยกย่องเกียรติคุณ

ข้อมูลศิษย์เก่า
กิจกรรม

หลักสูตร
คู่มือนักศึกษา
การรับสมัคร
ทุนการศึกษา
ที่พักอาศัย

 

บุคลากร » ฐานข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนการเรือน

ตารางที่ 1 : แสดงตำแหน่งทางวิชาการเทียบกับวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการของโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2556

ตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวนอาจารย์ (คน)

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

อาจารย์

-

40

9

49

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-

5

3

8

รองศาสตราจารย์

-

-

-

0

ศาสตราจารย์

-

-

-

0

รวม

0

45

12

57

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2557


ตารางที่ 2 : แสดงจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงเทียบกับลาศึกษาต่อ จำแนกตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556

หลักสูตร

จำนวน
อาจารย์ทั้งหมด
(คน)

จำนวน
อาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง
(คน)

จำนวน
อาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ
(คน)

คหกรรมศาสตร์

14

14

-

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

19

14

5

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

15

11

4

โภชนาการและการประกอบอาหาร

9

8

1

รวม

57

47

10

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2557

 

ตารางที่ 3 : แสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ของโรงเรียนการเรือน จำแนกตามระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ประเภท

ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

ประถมศึกษา

รวม

สายสนับสนุนวิชาการ

-

8

62

14

9

14

107

รวม

-

8

62

14

9

14

107

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2557

 

 

 

 

 Copyright 2015 School of Culinary Arts , All right reserved
โรงเรียนการเรือน : 204/3 ถนนสิรินธร แขวงขางพลัด เขตบางพลัด 10700
โทรศัพท์ : 0-2423-9482-3  โทรสาร : 0-2423-9487
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษย์ศาษสตร์และสังคมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ