งาน THAIFEX World of Food: Asia 2016

1465534002_1

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โดยอาจารย์จารึก ศรีอรุณ และอาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา ฝึกซ้อมและส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการ ประกอบอาหาร “Thailand Ultimate Chef Challenge 2016” ในงาน THAIFEX World of Food: Asia 2016 ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2559 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นการแข่งขันที่มีเชฟจาก นานาประเทศทั้งในอาเซียนในระดับนานาชาติ  จัดโดยสมาคมพ่อครัวไทย และรับรองโดย สมาคมเชฟสากล (WACs) ผลสรุปการแข่งขันประกอบอาหาร มีดังนี้

ชื่อ-สกุล ประเภทรายการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ
Gold Silver Bronze Diploma
นายสมรรธพล คุณาพิรักษ์

นางสาวธิปัตย์ ฮั้วสกุล

นายสุรศักดิ์ ชัยมงคล

ประเภท Fruit and/or Vegetable Carving Challenge (Team of 3) /
นายเกียรติศักดิ์ มณีจร ประเภท Main Course Meat

(Beef, Lamb or Combination)

/
นายวสวัตดิ์ ปราบเสถียน ประเภท Main Course Meat

(Beef, Lamb or Combination)

/
นายธนุตม์ สารินทร์ ประเภท Main Course Meat

(Beef, Lamb or Combination)

/
นายปิตุสวัสดิ์ ศรีธัญรัตน์ ประเภท Main Course Meat

(Beef, Lamb or Combination)

/
นายเอกชัย กอบกุลเจนกิจ ประเภท Main Course Meat

(Beef, Lamb or Combination)

/
นายนนทภร งามสุนทรานันท์ ประเภท Main Course Meat

(Beef, Lamb or Combination)

/
นางสาวเกวลี เอี่ยมแย้ม ประเภท Main Course Duck /
นางสาวพรทิพย์ แสงกล้า ประเภท Main Course Duck

 

/
นายทศพร ระหาร ประเภท Main Course Duck

 

/
นายสมรรธพล คุณาพิรักษ์ ประเภท Fruit and/or Vegetable

Carving Challenge

/
นายวีรพงศ์ ประพฤติดี ประเภท World Ocean Seafood

Culinary Challenge

/
นายวัชรพงศ์  เจริญวิมลรักษ์ ประเภท Modern Presentation

Thai Cuisine

/

คะแนนสุงสุด

นางสาวศรินทิพย์ เรือนไรโกเมน ประเภท Modern Presentation

Thai Cuisine

/
นายพลัฏฐ์  เหล่ายั่งยืนยง ประเภท Modern Presentation Thai Cuisine /
นายปริญญาวัชร  จตุวรวัฒน์ ประเภท Modern Presentation

Thai Cuisine

/
นายเปศล  วัฒนากิจจากุล ประเภท Modern Presentation

Thai Cuisine

/
นายณัฐวุฒิ ศูนย์กลาง ประเภท Modern Presentation

Thai Cuisine

/
นางสาวจันทกานต์  คงคาวิภาสันติกูล ประเภท Modern Presentation

Thai Cuisine

/
นางสาวธีระดา  อนันตเดชศักดิ์ ประเภท Modern Presentation

Thai Cuisine

/
นายนราวุธ ทองสงค์ ประเภท Modern Presentation

Thai Cuisine

/
นายสิริโรจณ์ ทรัพย์อุดม   ประเภท Norwegian Salmon Free

style

/
นางสาวสิรินทัศน์  เหล่าวงษา ประเภท Norwegian Salmon Free style /
นางสาววริศรา  ถนอมรัตนชัย ประเภท Modern Presentation Thai Cuisine /
นายปัณณทัต  ตันวัชรปาณี ประเภท Modern Presentation Thai Cuisine /
นายจักราวุธ  ปานสกุล ประเภท 4 Different Individually

Classic Thai Plated Dessert

/
นางสาวพรพลอย  พรหมสาขา ณ สกลนคร ประเภท 4 Different Individually

Classic Thai Plated Dessert

/
รวม   4 9 14

Leave us a Comment