นักศึกษาการเรือน สร้างชื่อเสียงในงานแข่งขันประกอบอาหาร Myanmer Culinary Art Compettition 2016

1473210115943

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน ร่วมกับ Thailand Culinary Academy ส่งนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าร่วมการประกอบอาหารในงาน Myanmer Culinary Art Compettition 2016 ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2559 ณ กรุงย่างกุ้ง การแข่งขันในครั้งนี้นักศึกษาคว้าเหรียญรางวัลมาทั้งสิ้น 19 เหรียญรางวัล สุดท้ายขอขอบคุณ Chef วิลเมนท์ ลีออง ที่ปรึกษาโรงเรียนการเรือน อาจารย์จารึก ศรีอรุณ และอาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา ที่เป็นทีมผู้ฝึกซ้อมและให้คำแนะนำให้นักศึกษาผู้กล้าได้รับรางวัลและประสบการณ์ด้านอาหารในครั้งนี้

ชื่อ-สกุล ประเภทรายการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ
Gold Silver Bronze
นางสาวปณพรรณ เจนตระกูลโรจน์ Plate dessert
นางสาวธนัชชา รวดเร็ว Seafood /
Chicken /
Vegetarian /
นางสาวอารยา แสนไม้ Seafood /
Chicken /
Pasta /
นางสาวกมลชนก สงวนไชยกฤษณ์ Beef /
นางสาวกลอยใจ กันติ๊บ Seafood /
Chicken /
นางสาวธนพร โกสิยานุรักษ์ Seafood /
Chicken /
Pasta /
นายชนาธิป แซ่อึ้ง Seafood /
นายกฤตวัฒน์ ศักดิ์ชูวงษ์ Pasta /
นางสาววิภาวี ภาคนภา Seafood /
Beef /
นายกฤตสรณ์ สมิตะพินทุ Beef /
Chicken /
รวม 1 7

11

Leave us a Comment