สวนดุสิต ครัวของแผ่นดิน

sdukrurok76

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จไปยังอาคารรักตะกนิษฐมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทรงเปิดงานสวนดุสิตครัวของแผ่นดินซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และถ่ายทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและเป็นเวทีสำหรับการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาศิษย์เก่าและประชาชนที่สนใจพร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาสถานประกอบการชุมชนกับครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในการนี้ ทรงประทานถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่ทีมชนะเลิศ จากการประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยดอกมะลิเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี ศรีแผ่นดิน “งานเย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 7” ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป จากนั้นประทานรางวัลแก่ทีมชนะเลิศ การประกวดสำรับอาหารไทย “Modern Thai Cuisine” และการประกวดสำรับอาหารไทย “วิจิตรการอาหารไทย” ในระดับเยาวชน และระดับอุดมศึกษา รวมทั้งประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน จำนวน 50 ราย จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาตำรับ “สำรับอาหารไทย สวนดุสิต” การจัดแสดงสำรับอาหารไทยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน และผลงานจากการประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยดอกมะลิเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี ศรีแผ่นดิน งานเย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 7 การสาธิตงานด้านศิลปประดิษฐ์ นิทรรศการจัดแสดงผลงานด้านอาหาร กิจกรรม ชม ชิม ช๊อบ จากซุ้มผลิตภัณฑ์อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างอาชีพ การแสดงชุด “สวนดุสิต ครัวของแผ่นดิน” นำแสดงโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตและนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศตลอดจนกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ โครงการสวนดุสิต ครัวของแผ่นดิน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต >>>ข่าวในพระราชสำนัก “สวนดุสิต ครัวของแผ่นดิน” https://youtu.be/fGltDisw39I
(ภาพและเนื้อหาข่าว ทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

« 1 of 8 »

Leave us a Comment