บรรยายและเล่าประสบการณ์การพูดในที่สาธารณชน

sdusf (14)

โรงเรียนการเรือน จัดอบรม “เทคนิคการพูดในที่สาธารณชน” เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุม Hall 2 โดยได้รับเกียรติ จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัยพ์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล มาบรรยายและเล่าประสบการณ์การพูดในที่สาธารณชน รวมทั้งบอกเทคนิคขั้นเทพสำหรับการพูดให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษามาฝึกทักษะการพูดแบบหน้าเวที กิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2559 ได้เรียนรู้และมีเข้าใจในวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต ยิ่งขึ้น

Leave us a Comment