ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

sca (1)

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรร่วมกัน วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ณ สำนักงานโรงเรียนการเรียน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลกระบวนการการใช้ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการจัดการสอน ทั้งในเรื่องห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาหาร ห้องวิเคราะห์ ต่างๆ ในรอบปีการศึกษา 2558

Leave us a Comment