โครงการมาตรฐานอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติอาหารไทย

scanfi (61)

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปรุงอาหารไทยตามสูตรต้นตำรับ และการทดสอบทางประสาทสัมผัส 13 เมนูนำร่อง ภายใต้โครงการส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติอาหารไทย (Thai Food Authentic Standard) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดย นายยงวุฒิ เสาวพฤษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหารได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาของการจัดโครงการ และได้รับเกียรติ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยจากหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ได้แก่ อาจารย์วันดี ณ สงขลา นายสันติ เศวตวิมล เชฟจำนง นิรังสรรค์ ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธ์ ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์ อาจารย์นฤมล เปียซื่อ เชฟบุญเชิด ศรสุวรรณ เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟวิลแมน ลีออง Chef Olivier Castella ร่วมปรุงอาหารตามสูตรต้นตำรับและร่วมทดสอบทางประสาทสัมผัส ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 3 »

Leave us a Comment