ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

DSC_0044

ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมบุคลากรโรงเรียนการเรือน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน การจัดประชุมมีบุคลากรของทุกหลักสูตร หน่วยงาน และบุคลากรจากวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะการดำเนินงานในด้านการวิชาการ ด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการโรงเรียนการเรือน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้งในระดับหลักสูตรและโรงเรียนการเรือน

 

Leave us a Comment