โรงเรียนการเรือน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2558

13909398_1163970573641983_1107947048986994294_o

โรงเรียนการเรือน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ได้แก่ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และมีคุณมนทิรา โพธิ์น้อย เป็นเลขานุการตรวจประเมิน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 2 »

 

 

Leave us a Comment