โรงเรียนการเรือน ส่งนักศึกษาและบุคลากรร่วมแข่งขันประกอบอาหาร ในงาน 16th Penang International Salon Gastronomique

1473210140140

อาจารย์จารึก ศรีอรุณ และอาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และ Chef.วิลเมนท์ ลีออง ที่ปรึกษาโรงเรียนการเรือน และผู้ก่อตั้ง Thailand Culinary Academy ทีมผู้ฝึกซ้อมนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งนำทัพนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารงาน ในงาน 16th Penang International Salon Gastronomique (Battle of the chefs 2016) ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ผลการแข่งขันและทุ่มเท ในครั้งนี้ บุคลากรและนักศึกษาคว้ารางวัลชิงชัยมาได้  3 เหรียญทอง 20 เหรียญเงิน 25 เหรียญทองแดง และ 23 ประกาศนียบัตร รายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล ประเภทรายการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ
Gold Silver Bronze Diploma
1.นายชัยณรงค์  จิตต์จำนง Brown rice
Plated appetizers
Plate dessert
Main course Poultry
Norwegian Salmon
Fruit & vegetable carving
Norwegian Seafood
2.นายวีรเทพ  อาจอาคม Main course Poultry
San Remo Pasta
US potato
Plate dessert
Aspic Amuse bouche
Group Fruit & vegetable carving 2
3.นางสาวอรุณี  ขันทองคำ Classic France
Norwegian Seafood
Norwegian Salmon
4.นางสาววิสาขา   ระวิจันทร์ Main course Beef
Norwegian Seafood
Norwegian Salmon
5.นางสาวริ้วรุ้ง รักเกาะรุ้ง Main course Chicken
Main course Beef
Main course Lamb
6.นางสาวเบญจรัตน์ ประพฤทธิ์ตระกูล Tom Yum
US potato
Main course Poultry
7.นางสาวปวีย์ธิดา เหลืองเพิ่มสกุล Brown Rice
US potato
San Remo Pasta
8.นางสาวอรทัย อภิชัยกูล Main course Lamb
Main course Beef
Main course Poultry
9.นายชนาธิป แซ่อึ้ง San Remo Pasta
Main course Beef
10.นายสันติภาพ  สุขประเสริฐ Main course Beef
Main course Poultry
Main course Lamb
11.นางสาวนันทนา เหมโยธิน Brown Rice
US potato
San Remo Pasta
12.นางสาวธัญพัฒน์ พิพัฒน์พลสกุล Main course Lamb
Main course Beef
Main course Poultry
13.นางสาวปวฎา  พุทธกัญญ์ Norwegian Seafood
Main course Poultry
Brown Rice
14.นางสาวภัทรพร  เลิศอมรภัทร Main course Beef
Main course Poultry
Main course Beef III
15.นางสาวธัญลักษณ์ พิเนตรโขรม Group Fruit & vegetable carving 2
Individual Fruit & vegetable carving
16.นางสาวยุพาวรรณ อัศดรศักดิ์ Brown Rice
US potato
San Remo Pasta
17.นางสาวศรสวรรค์ ใจรักษ์ Norwegian Seafood
Main course Poultry
Norwegian Salmon
18.นางสาวสิริพาพร ปายแพง Main course Beef
Main course Lamb
Main course Poultry
19.นางสาวสาวิตรี ชนาไพร Group Fruit & vegetable carving 2
Individual Fruit & vegetable carving
20.นายกฤตสรณ์  สมิตะพินทุ Main course Poultry
US potato
21.นางสาวธิติพร วันดี Norwegian Seafood
ศูนย์การศึกษาลำปาง Norwegian Salmon
Main course Lamb
22.นายธาวารัช อินทสุวรรณ Aspic Amuse bouche
ศูนย์การศึกษาลำปาง Plate dessert
Main course Beef
Group Fruit & vegetable carving 2
Individual Fruit & Vegetable carving
สรุป 3 20 25 23

Leave us a Comment