พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

img_0898_resize

ดร.กนกกานต์  วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน พร้อมด้วยอาจารย์ กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงความรู้ด้านวิชาการในมิติต่างๆ และ ร่วมพัฒนานักศึกษาในภาคทฏษฎีและภาคการฝึกปฎิบัติ ก่อให้เกิดความรู้ในการทำงานอุตสาหกรรมการบริการ สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับนานาประเทศต่อไป ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ วันที่ 21 กันยายน 2559

Leave us a Comment