ขยายระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียน และรับบทความ ประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2559

pr

รายละเอียดการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

   1.โครงการการประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559 Download 

   2. แบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์  Download 

   3. แบบฟอร์มบทคัดย่อ ภาษาไทย และ อังกฤษ  Download 

   4. ตัวอย่างโปสเตอร์  Download 

Blog Attachment

Leave us a Comment