ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

sca_meet-6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นันทรักษ์ ประธานกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นประธานในการประชุมทวนสอบแผนกลยุทธ์ด้านวิชาการ : โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการเสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบเพื่อพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเป็นระบบ โดยมีรองคณบดี 2 ท่าน (อาจารย์ธิติมา แก้วมณีและ ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์) และคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

Leave us a Comment