เลื่อนการประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัยการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2559 “Thailand 4.0 : ผลิตผลคหกรรมศาสตร์สู่ตลาดโลก”

pr-copy-2

การประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2559 Thailand 4.0 : ผลิตผลคหกรรมศาสตร์สู่ตลาดโลก”

ขอเลื่อนการประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัยเป็น วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2423-9482-3, E-Mail : food@dusit.ac.th

pr-copy-2